logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO I STANDARDÓW LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

Projekt przewiduje szkolenia dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, położnych oraz lekarzy POZ w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności – z terenu województwa świętokrzyskiego. Dzięki szkoleniom podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej z województwa świętokrzyskiego w zakresie problemów niepłodności, promocji zdrowia prokreacyjnego, wstępnej diagnozy oraz standardów postępowania na poziomie POZ i AOS. Szkolenia prowadzić będą specjaliści z w/w dziedzin.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest referencyjnym ośrodkiem leczenia niepłodności, a realizacja Projektu jest jedną z form ich wsparcia. Działania w ramach Projektu są zgodne z właściwymi politykami, zasadami wspólnotowymi i Programem kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Głównym zdaniem Projektu będą szkolenia w zakresie:

– Postępowania diagnostycznego

– Leczenia niepłodności

– Opieki psychologicznej

– Organizacji opieki nad parą z problemami płodności

 

Tematyka szkoleń została określona w Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce i podzielona na 3 poziomy:

1 Doradztwo i konsultacja dla personelu POZ;

2 Przeprowadzania odpowiednich i prostych testów diagnostycznych dla personelu opieki specjalistycznej w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

3 Skierowanie do dalszych badań w ramach kompleksowej opieki- zaawansowany poziom opieki dla lekarzy specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa.

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLINIKĘ POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO I STANDARDÓW LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”§ 1 Postanowienia ogólne”]

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania oraz uczestnictwa w szkoleniach pn. „Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” organizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, Klinikę Położnictwa i Ginekologii (zwaną w dalszej części Organizatorem) w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie wszzkielce.pl/szkolenia-prokreacja/
 3. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale Organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegu uczestnika / uczestniczki.
 4. Szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych oraz z budżetu państwa.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”§ 2 Zgłoszenia na szkolenie”]

  1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie:

  – poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://wszzkielce.pl/formularz-zgloszenia-na-szkolenia/ ,

  –  poprzez wysłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) za pośrednictwem fax ( nr 41 3451009),

  – poprzez wysłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mail na adres ginekologia@wszzkielce.pl ,

  – osobiście poprzez złożenie do sekretariatu Kliniki Położnictwa i Ginekologii w godzinach jego pracy  wypełnionego formularza wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO).

  1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza, w tym m.in. do określenia specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności (jeśli dotyczy). Organizator jest zobligowany do spełnienia określonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestników szkoleń.
  2. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.
  3. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników/czek decyduje:
   1) kolejność zgłoszeń w ramach przynależności do grupy zawodowej objętej szkoleniem (50% wagi punktowej), z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, które powinny spełniać wyłącznie kryterium, o którym mowa w punkcie 2,
   2) ocena końcowa na dyplomie/świadectwie ukończenia właściwych studiów/szkoły średniej, decyduje wyższa ocena (50% wagi punktowej),
   3) w sytuacji, gdy uczestnik/uczestniczka złożą dokumenty w tym samym czasie i z tą samą oceną końcową decydować będą:
   a) praca w jednostkach obejmujących opieką pacjentów z zaburzeniami płodności,
   b) test wiedzy,
   c) rozmowa z Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Ginekologii.
  1. Utworzona zostanie lista rezerwowa. W razie rezygnacji uczestnika / uczestniczki do udziału w szkoleniu zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy.
  2. W szkoleniu biorą udział trzy zasadnicze grupy uczestników. Organizator przyjął następujące oznaczenia poszczególnych grup:
   a) Grupa I – lekarze specjaliści z zakresu położnictwa i ginekologii
   b) Grupa II – położne
   c) Grupa III – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  3. Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentu tożsamości do wglądu wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie z oceną końcową, a osoby z niepełnosprawnościami także dokument potwierdzający ich niepełnosprawność.
  4. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem uczestnictwa oraz w zgodzie z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym w szczególności z polityką równości szans i niedyskryminacji.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”§ 3 Rezygnacja ze szkolenia”]

 1. Rezygnacji ze szkolenia, max. do trzech dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres Kliniki ginekologia@wszzkielce.pl bądź osobiście.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”§ 4 Warunki uczestnictwa”]

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45.

 1. Szkolenie trwa odpowiednio dla:
 • Grupy I: 2 dni
 • Grupy II: 1 dzień
 • Grupy III: 1 dzień
 1. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, ciepłe posiłki i przerwy kawowe.
 2. Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 3. Każdy uczestnik / uczestniczka, którzy złożą test końcowy z wynikiem pow. 75% poprawnych odpowiedzi otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na wszystkich wykładach (szkoleniach), podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.
 5. Certyfikaty ukończenia szkolenia będzie można odbierać osobiście od Organizatora do 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. W razie ich nieodebrania zostaną one wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego w ciągu kolejnych 14 dni roboczych, na adres podany w zgłoszeniu.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”§ 5 Ochrona danych osobowych”]

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik / uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”§ 6 Postanowienia końcowe”]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018r.

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

 

 

AGENDY SZKOLENIA

[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Lekarze specjaliści”]

Dokumenty do pobrania

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Lekarze POZ”]

Dokumenty do pobrania

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Położne”]

Dokumenty do pobrania

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Do pobrania”]

Dokumenty do pobrania

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

 

HARMONOGRAM REALIZACJI
Organizator: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, Klinika Położnictwa i Ginekologii (budynek główny, pawilon C).

Harmonogram szkoleń w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności:

Rok 2018:
Grupa I – lekarze specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii
25-26 października 2018 r. – szkolenie nie odbędzie się

Grupa II – położne
29 października 2018 r. – szkolenie nie odbędzie się

Grupa III – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
30 października 2018 r. – szkolenie nie odbędzie się

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 01.07.2018 do 24.10.2018 na rok 2018.

 

Rok 2019:
Grupa I – lekarze specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii
7-8 października 2019 r.

Grupa II – położne
21 października 2019 r.

Grupa III – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
22 października 2019 r.

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 01.07.2019 do 30.09.2019 na rok 2019.

 

Rok 2020:
Grupa I – lekarze specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii
5-6 października 2020 r.

Grupa II – położne
19 października 2020 r.

Grupa III – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
20 października 2020 r.

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 01.07.2020 do 30.09.2020 na rok 2020.

 

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą:
– za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej
– poprzez wysłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) za pośrednictwem fax (nr nr 41 3451009)
– poprzez wysłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty e-mail na adres ginekologia@wszzkielce.pl
– osobiście poprzez złożenie do sekretariatu Kliniki Położnictwa i Ginekologii w godzinach jego pracy wypełnionego formularza wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO)

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 367-12-63.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a dla każdego uczestnika / uczestniczki przewidziany jest ciepły posiłek, przerwa kawowa oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne.

 

Pełne zgłoszenie obejmuje przesłanie:
– uzupełnionego formularza
– oświadczenie uczestnika projektu (RODO)
– kopii dyplomu z oceną końcową
– orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 

 

Projekt „Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych oraz z budżetu państwa.

Skip to content