logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zespół Radców Prawnych WSZZ Kielce powołany jest do realizacji prawnych aspektów działalności WSZZ Kielce, obejmującej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jako podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Telefon: tel. (41) 36-71-330

 

Koordynator: dr n. pr. r. pr. Kamila Kocańda

 

W ramach działu realizowane są zadania z zakresu: opiniowania lub przygotowywania umów w rodzaju zamówień publicznych, prowadzenie spraw sądowych szpitala, obsługę stosunku pracy, obsługę prawną kontraktu z NFZ a także umów z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych jak również innych umów oraz kontroli zarządczej.

Dział Kadr i Szkolenia zajmuje się kompleksową obsługą, pod względem merytorycznym i formalno – prawnym. komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

 

Kierownik: Kinga Brzyśkiewicz

 

Kontakt:

(41) 367-15-65

(41) 367-14-17

(41) 367-13-47

(41) 367-13-44

 

Do zadań działu należy:

– opracowywanie i kompletowanie akt osobowych nowych pracowników, rejestracja w ZUS-ie i wykonywanie czynności związanych z przeniesieniem, zwolnieniem, przejściem na emeryturę lub rentę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– przygotowywanie i przedkładanie kierownikowi Działu Kadr i Szkolenia propozycji wynagradzania, według zasad określonych w przepisach, układzie zbiorowym i regulaminie pracy,

– dokonywanie wyliczeń wysokości wynagrodzenia z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych oraz wszelkich zmian płacowych,

– prowadzenie kompleksowej ewidencji pracy pracowników zatrudnionych w szpitalu, łącznie z ewidencją nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej oraz wyjazdów służbowych,

– przygotowanie wniosków rentowych i emerytalnych pracowników oraz załatwianie z tym związanych formalności, w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych,

– prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących pobierania zasiłków chorobowych,

– nadzór i kontrola nad wykorzystaniem przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego urlopów wypoczynkowych zaległych i bieżących,

– współpraca z zewnętrznymi instytucjami w tym m.in.: Urzędem Marszałkowskim WŚ, ZUS, urzędami pracy, uczelniami wyższymi, Ministerstwem Zdrowia,

– opracowanie planów szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także opieka nad rezydentami, stażystami oraz praktykantami,

– współpraca z lekarzem profilaktykiem w zakresie terminowego wpływu zaświadczeń o zdolności do pracy w WSzZ,

– kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników szpitala,

– kompletowanie list obecności do celów ewidencyjnych.

Dział Marketingu został powołany do sprzedaży i zakupu świadczeń zdrowotnych oraz obsługi kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia. Zajmuje się również obsługą pacjentów nieuprawnionych do otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz pacjentów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w jednym z krajów Unii Europejskiej/ EFTA lub posiadających ubezpieczenie komercyjne. Dział Marketingu znajduje się na I piętrze budynku głównego WSzZ Kielce.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Telefony:

Kierownik tel. (41) 36-71-215

Dział Marketingu tel. (41) 36-71-415

 

Kierownik: Anna Sułek

 

Zadania Działu Marketingu:

– przygotowywanie materiałów i ofert umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

– prowadzenie ewidencji świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia,

– zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia,

– weryfikacja świadczeń zakwestionowanych przez NFZ,

– monitorowanie sytuacji ubezpieczeniowej cudzoziemców oraz pacjentów mających status osób nieubezpieczonych,

– opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystyczno-marketingowych,

– przygotowywanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

– przygotowanie i monitorowanie danych niezbędnych do tworzenia cenników badań diagnostycznych wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,

– zbieranie i uzupełnianie w systemie SZOI danych dotyczących zasobów personalnych i sprzętowych,

– aktualizowanie harmonogramów personelu medycznego w systemie SZOI,

– prowadzenie rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych,

– obsługa systemu numerowania recept lekarskich,

– składanie zamówień na recepty lekarskie,

– wdrażanie zmian wynikających z aktualnych przepisów i aktów prawnych,

– udział w tworzeniu nowych usług i wprowadzenie ich na rynek usług zdrowotnych.

Siedziba Działu Informatyki znajduje się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na I piętrze.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Telefony:

(41) 36-71-246

(41) 36-71-307

e-mail: informatyka@wszzkielce.pl

 

Kierownik: mgr inż. Jacek Janicki

 

Dział Informatyki zajmuje się:

– wdrażaniem i obsługą systemów informatycznych oraz ich administrowaniem,

– eksploatacją i rozbudową sieci komputerowej,

– pomocą oraz szkoleniami personelu Szpitala w zakresie obsługi oprogramowania stosowanego w Szpitalu,

– obsługą i usuwaniem usterek sprzętu komputerowego,

– wykonaniem i zarządzaniem stroną internetową,

– tworzeniem raportów na podstawie danych gromadzonych w systemach informatycznych działających w szpitalu,

– udziałem w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego i systemów informatycznych,

– analizą i optymalizacją rozwiązań informatycznych stosowanych w Szpitalu.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
tel. (41) 36-71-269
tel. (41) 36-71-259
Kierownik: Sebastian Szaniawski
tel. (41) 36-71-339

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Podległe służby – telefony:
Sekretariat, tel. (41) 36-71-226
Fundusze Unijne, tel. (41) 36-71-426

Główny Specjalista w Dziale Technicznym, tel. (41) 36-71-389
Sekcja Remontowo-Budowlana, tel. (41) 36-71-437
Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego, tel. (41) 36-71-527, (41) 36-71-528
Sekcja Techniczna Ośrodka Dializ, tel. (41) 36-71-567
Warsztat Elektryczny, tel. (41) 36-71-250
Warsztat Hydrauliczny, tel. (41) 36-71-550
Administracja i Obsługa Gospodarcza, tel. (41) 36-71-414
Magazyny, tel. tel. (41) 36-71-449, tel. (41) 36-71-561
Utylizacja odpadów, tel. (41) 36-71-231

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych: inż. Andrzej Domański
Kierownik Sekcji Remontowo-Budowlanej: Krzysztof Skiba

 

Dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala wyspecjalizowane służby i komórki organizacyjne Działu Technicznego zapewniają na bieżąco i dbają o:
Eksploatację, użytkowanie i obsługę obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przewidzianych prawem, wiedzą i sztuką budowlaną, a w szczególności:

– urządzeń energetycznych /rozdzielnie, stacje trafo/
– instalacji elektrycznych
– instalacji gazów medycznych i próżni
– sieci i instalacji sanitarnych oraz urządzeń wodnych i centralnego ogrzewania
– sprzętu techniczno-gospodarczego
– kotłowni i urządzeń kotłowych i instalacji z tym związanych
– zbiorników wody
– kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej
– przyłączy
– oczyszczalni ścieków
– urządzeń ciśnieniowych
– urządzeń dźwigowych
– wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
– infrastruktury budynkowej
– infrastruktury drogowej i parkingowej, lądowiska dla helikopterów
– szaty roślinnej ( drzewa, krzewy, kwiaty itp.)

2. Terminowe dostawy leków, materiałów mających wpływ na pobyt pacjenta w szpitalu i funkcjonowanie całego szpitala.
3. Modernizację w miarę możliwości obiektów szpitala i tzw. infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej.
4. Zapewnienie gotowości do pracy wyposażenia technicznego i medycznego szpitala, tak aby nie zdarzyły się postoje, a w przypadku awarii podejmowane są natychmiastowe działania naprawy.
5. Przystosowywanie i przekształcanie pomieszczenie do innych funkcji, niezbędnych dla szpitala lub nowo powoływanych komórek organizacyjnych.
6. Dokonywanie przy udziale powołanych do tego celu instytucji /Straż, Ochrona Środowiska, Inspekcja Pracy, Sanepid itp./, specjalistyczne przeglądy i oceny budynków, budowli i instalacji infrastruktury technicznej, a następnie realizację wydanych decyzji i postanowień.
7. Prowadzenie ewidencji odpadów medycznych, komunalnych i innych występujących w szpitalu i ich utylizacji zgodnie z przepisami.
8. Organizowanie transportu dla potrzeb szpitala i jego komórek organizacyjnych.
9. Nadzór usług pralniczych, dozorowych i ochrony mienia, prac porządkowych w szpitalu i jego obiektów, terenów zielonych, placów i dróg komunalnych, ewakuacyjnych, lądowiska itp., wykonywanie innych czynności wynikających z bieżących potrzeb.

Dział Księgowo-Finansowy znajduje się na pierwszym piętrze w zespole budynków Świętokrzyskiego Centrum Neurologii.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Kontakt:
Główna Księgowa tel. (41) 36-71-468
Księgowość Finansowa 1 tel. (41) 36-71-471
Księgowość Finansowa 2 tel. (41) 36-71-472
Księgowość Materiałowa, Koszty, Rozrachunki tel. (41) 36-71-289
Środki trwałe, Inwentaryzacja tel. (41) 36-71-224
Kasa tel. (41) 36-71-217
Płace 1 tel. (41) 36-71-218
Płace 2 tel. (41) 36-71-278
e-mail: ksiegowosc@wszzkielce.pl

Główna Księgowa: Ewa Jaros

W Dziale Księgowo-Finansowym pracuje 20 osób.

Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych mieści się w budynku głównym na parterze.
Pracownicy działu posiadają wiedzę i kompetencje udzielania wszelkich informacji, wydawania dokumentacji uprawnionym z mocy przepisów jednostkom oraz osobom fizycznym.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
Kierownik (41) 36-71-345
Statystyka (41) 36-71-537
Ruch Chorych 1 (41) 36-71-366
Ruch Chorych 2 (41) 36-71-348
Ruch Chorych 3 (41) 36-71-267

 

Kierownik: Barbara Iwan

 

Zakres obowiązków:
– zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności poradni, przychodni i oddziałów do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane oraz na potrzeby wewnętrzne Szpitala
– prowadzenie korespondencji dotyczącej przekazywania dokumentacji medycznej, zaświadczeń itp., ze wszystkimi uprawnionymi z mocy ustaawy jednostakami na terenie Polski
– przygotowywanie, prowadzenie, komplementowanie, archiwizowanie dokumentacji medycznej ze wszystkich komórek organizacyjnych jednostki
– prowadzenie zapisów pacjentów oraz wypisów w Księdze Głównej i w systemie elektronicznym do celów rozliczeń z NFZ
– wypożyczanie historii chorób na potrzeby oddziałów Szpitala jak również dla celów kontroli/ wewnętrznej i zewnętrznej uprawnionych organów/
– wydawanie pacjentom kopii dokumentacji medycznej i zaświadczeń z Archiwum
– obsługa rodzin w przypadku zgonu pacjenta.

Adres:

Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. (41) 36-71-426

Kierownik: mgr  Edyta Warchałowska MBA

email: edyta.warchalowska@wszzkielce.pl


Pracownicy Działu :

mgr Sylwia Jurczyk – Starszy Inspektor

mgr Edyta Radek – Starszy Inspektor

mgr Karolina Mazur -Durnaś –  Starszy Inspektor


 Do obowiązków pracowników działu należą:

– monitorowanie ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Unii Europejskiej, PFRON, Ministerstwa Zdrowia , MUP  i innych funduszy zewnętrznych

– aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach funduszy krajowych i RPO , w tym  opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

– opracowywanie wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji IOWISZ procedowanych przez Wojewodę świętokrzyskiego , a także Ministra Zdrowia

– wnioskowanie o środki finansowe na realizacje zadań inwestycyjnych Szpitala z Budżetu Województwa Świętokrzyskiego

– procedowanie działań skutkujących podpisaniem umów o dotacje

– rozliczanie merytoryczno- finansowe realizowanych projektów,

– koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem właściwym instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokumentacji sprawozdawczej monitorującej trwałość projektów,

–korespondencja i merytoryczna współpraca z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– projektowanie i opracowywanie Wykazu planowanych przedsięwzięć do realizacji w latach kolejnych , aktualizacje bieżącego Plany Budżetu Inwestycyjnego

– aktualizacja Planu Zadań Inwestycyjnych Wieloletnich oraz Współfinansowanych środkami UE na potrzeby rady społecznej WSzZ

– opracowywanie informacji o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich realizowanych przez WSzZ realizowanych ze środków Budżetu Województwa Świętokrzyskiego

– współpraca z pracownikami oddziałów i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. (41) 36-71-414

 

Kierownik: mgr MBA Izabela Łapka

e-mail: izabela.lapka@wszzkielce.pl

 

Do zadań Działu należy m. in.:

– administrowanie obiektami szpitala,

– planowanie, nadzór oraz współpraca z jednostkami medycznymi w zakresie kształcenia medycznego,

– prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne,

– przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących,

– przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala,

– bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi,

– zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami,

– prowadzenie rejestru zawieranych umów,

– sprawdzanie i podpisywanie faktur/rachunków w zakresie zgodności z zawartymi umowami,

– kompleksowa obsługa posiedzeń Rady Społecznej,

– nadzorowanie usług pralniczych,

– prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i ciągach komunikacyjnych,

– prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek,

– przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Szpitala,

– zlecanie przesyłek pocztowych i towarowych,

– nadzór nad firmą sprzątającą w Szpitalu i Przychodniach,

– współpraca z pracownikami oddziałów i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,

Kapelani szpitalni:

Ks. Sylwester Iwan

Ks. Rafał Zyman

 

Kontakt:

8.00 – 16.00
tel: 884-267-366
tel: 601-065-881

Msze Święte w Kaplicy Szpitalnej, w budynku głównym odbywają się od poniedziałku do soboty o godzinie 15.00, spowiedź od godziny 14.30.

W niedziele i święta Msze Święte odbywają się o godzinie: 7.15 i 11.15.

Skip to content