logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r. § 2.1)

 

W listopadzie 2013 roku oddany został nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jest znakomicie wyposażony. Doposażenie oddziału zostało skierowane na leczenie urazów ortopedycznych (nowoczesny aparat RTG z ramieniem C), doposażenie obszarów obserwacji (nowoczesne monitory, aparat USG, łóżka), obszaru resuscytacji i zabiegowego (nowoczesne defibrylatory, respiratory, aparat do kompensacji klatki piersiowej, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, stoły operacyjne). Posiadamy również lądowisko spełniające warunki do obsługi helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela całodobowo świadczeń w zakresie stanów zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza nagłego zatrzymania krążenia i czynności oddechowej, udaru, masywnego urazu wielonarządowego, obrażeń centralnego układu nerwowego.

W części zabiegowej udziela świadczeń w ramach doraźnej pomocy w urazach kostno – stawowych i miąższowych. Ponadto SOR świadczy usługi medyczne w przypadkach wymagających wstępnej selekcji przed przyjęciem do innych oddziałów szpitalnych lub przewozem do innej placówki medycznej.

 

Oprócz tego Szpitalny Oddział Ratunkowy odpowiedzialny jest za organizację transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku pojawienia się konieczności leczenia wysokospecjalistycznego.

 

W strukturze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się:

– obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, udziela się informacji rodzinom poszkodowanych,

– sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych,

– sala resuscytacyjno – zabiegowa dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych,

– gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, którzy wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki. W szczególności chodzi o: zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, obrażenia ciała, skoki ciśnienia tętniczego oraz inne. Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów naszego szpitala, innych ośrodków specjalistycznych lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada całodobowy dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej i Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego.

 

Skierowanie do szpitala wystawiane przez lekarza POZ nie gwarantuje przyjęcia do oddziałów szpitalnych. Decyzję podejmują lekarze dyżurni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Telefony:

(41) 36-71-555

(41) 36-71-444

(41) 36-71-222 – Izba Przyjęć Neurologiczna

Personel:

Kierownik: Katarzyna Orłowska – specjalista medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Z-ca kierownika: Bartłomiej Kotucha – specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Sabina Mazur – specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego

Kadra:

1 lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

1 lekarz specjalista chorób wewnętrznych

14 ratowników medycznych

21 pielęgniarek

10 rejestratorek/ów medycznych

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie.

 

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213 z późn. zm.), określa zasady segregacji pacjentów oczekujących w SOR WSzZ.

 

Osoby zgłaszające się na Oddział Ratunkowy mogą zostać przydzielone do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

1 kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

2 kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3 kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4 kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

5 kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

 

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

 

Wykaz tych placówek znaleźć można w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta:

 https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

 

 Osoba zgłaszająca się na SOR powinien zostać o tym poinformowany. Zapis o przekierowaniu do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej musi znaleźć się w Karcie Triage w miejscu: „Uwagi personelu”. Na tej samej Karcie nanosi swój podpis, z datą, osoba skierowana z SOR do przychodni.

 

Zgodnie z  Regulaminem Organizacyjnym WSzZ, czas na podjęcie przez:

1 lekarza dyżurnego oddziału decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala;

2 lekarza dyżurnego oddziału decyzji o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– wynosi 48 h.

Skip to content