logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Drodzy Rodzice!

Przygotowaliśmy dla Was niezbędne informacje, aby ułatwić Wam i Waszym dzieciom pobyt w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii.

Przygotowanie dziecka do pobytu w szpitalu.
Prosimy rodziców i opiekunów, aby podczas rozmów i zabaw starali się oswoić dziecko z możliwością pobytu w szpitalu. Należy poinformować dziecko o konieczności leczenia szpitalnego. Nie należy go okłamywać. Dziecko potrzebuje prostych wyjaśnień, ale prawdziwych, budzących zaufanie. Nie należy obiecywać dziecku szybkiego powrotu do domu. Najlepiej wyjaśnić dziecku, że powrót będzie możliwy, jak tylko dziecko nie będzie wymagało leczenia szpitalnego. Często dalsze leczenie może być kontynuowane w domu.
Płacz dziecka – jest naturalnym sposobem wyrażania lęku, niepokoju, żalu i bólu. Pamiętajcie rodzice – musicie być opanowani. Okażcie dziecku ciepło i troskliwość, nie okazujcie swojego niepokoju i łez. Dziecko obserwując was będzie spokojniejsze.

Przyjęcie dziecka do szpitala

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:
– skierowanie do szpitala,
– dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne),
– książeczkę zdrowia dziecka,
– pidżamę, kapcie, skarpetki, przybory toaletowe, wygodne ubranie na dzień, np. dres,
– jeżeli dziecko ma ulubioną lalkę, misia, poduszeczkę, z którą będzie czuło się bezpieczniej, proszę pozwolić na zebranie jej do szpitala. Należy pamiętać, że zabawka musi być bezpieczna, niehałaśliwa i czysta.

Prosimy aby Państwo pilnowali swoich rzeczy osobistych, ponieważ szpital nie ponosi odpowiedzialności za skradzione rzeczy.

Nauka w szpitalu

Dzieci w wieku szkolnym (podstawowym i gimnazjalnym), podczas pobytu w szpitalu, nie przerywają nauki. Nauczanie jest indywidualne, zgodnie z programem szkoły, do której dziecko uczęszczało przed chorobą. Mile widziane będzie wyposażenie dzieci w przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.

 

Odwiedziny

Odwiedziny w oddziałach szpitalnych mogą odbywać się codziennie. Z dzieckiem można przebywać w porach dogodnych dla rodziców w ciągu całego dnia. Za wyjątkiem oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym godziny odwiedzin obowiązują od godz. 11.00 do 18.00.
W przypadku dzieci mających kłopoty z zasypianiem lub karmionych piersią, matka może pozostać na oddziale (zgodnie z potrzebami dziecka), po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem lub pielęgniarką. Odwiedzający powinni być zdrowi – bez objawów infekcyjnych.

 

!!! UWAGA !!!

Ze względów epidemiologicznych lub nadmiernego obłożenia oddziału, pobyt rodziców wraz z dziećmi może być ograniczony przez lekarza lub pielęgniarkę.

Za możliwość całodobowego przebywania przy dziecku, szpital pobiera od rodziców opłaty. To 15 złotych za dobę. Opłaty nie uiszczają opiekunowie w następujących sytuacjach:

  • hospitalizacji z powodu ciężkiej choroby przewlekłej z koniecznością wielokrotnych pobytów;
  • orzeczenia o niepełnosprawności;
  • karmienia dziecka piersią w okresie pierwszych 7 dni życia dziecka w czasie jego pobytu w Klinice Ginekologii i Położnictwa WSzZ;

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia opiekuna z obowiązku poniesienia opłat w trybie następującym, to jest na podstawie wniosku opiekuna skierowanego do Dyrektora Naczelnego i poświadczonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału lub pielęgniarkę koordynującą/oddziałową.

Regulamin pobytu opiekuna przy pacjencie dostępny jest na oddziałach/klinikach WszZ.

 

Wyżywienie dzieci:

Dzieci w szpitalu otrzymują posiłki w godzinach :

I śniadanie
8.00 – 8.30
II śniadanie
10.00 – 10.15
obiad
12.00 – 12.30
podwieczorek
15.00 – 15.30
kolacja
17.00 – 17.30

 

Niemowlęta karmione są przez całą dobę co 2 godz.
Dodatki specjalne i diety indywidualne ustala lekarz i dietetyczka.

Z uwagi na dobro procesu leczenia dziecka nie wskazane jest dokarmianie dzieci przez rodzinę, bez uprzedniego porozumienia z personelem medycznym.

 

Noworodek i niemowlę:

Jesteśmy szpitalem promującym karmienie naturalne. Matka może karmić swoje dziecko na żądanie (jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych). Matka może przebywać z dzieckiem tyle, na ile pozwala jej czas.

 

 

Zabawa i czas wolny:

Dzieci mogą korzystać z komputerów, telewizji oraz darmowego „Telefonu do Mamy” (karta telefoniczna jest dostępna u Pielęgniarek).

 

Powrót do domu:

Informacji na temat stanu zdrowia i wypisu dziecka ze szpitala udziela lekarz prowadzący lub ordynator oddziału. W dniu wypisu dziecka ze szpitala, rodzice otrzymują kartę informacyjną, którą należy przechowywać i okazywać podczas wizyt w przychodni.
Rodzice powinni pytać lekarza i pielęgniarkę o wszystkie problemy, które ich nurtują. Wychodząc ze szpitala, powinni być pewni jak z dzieckiem postępować. Czasami dziecko po wyjściu ze szpitala wymaga podawania leków. Z tego powodu należy uzyskać dokładne informacje dotyczące dalszego leczenia.

 

Pierwsze dni w domu:

Dziecko po powrocie ze szpitala może wykazać pewne zmiany w zachowaniu. Są to krótkotrwale zmiany, które przy okazaniu miłości i zrozumienia odbudują poczucie bezpieczeństwa i uśmiech na twarzy dziecka.

Na terenie szpitala (w skrzynkach na oddziałach lub na stronie internetowej lecznicy) dostępne są ankiety, w których rodzice mogą podzielić się uwagami związanymi z pobytem dziecka na oddziale.

 

Pacjent ma prawo do:

– świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej w zakresie pediatrycznej, specjalistycznej opieki zdrowotnej,
– poszanowania jego intymności, godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
– opieki duszpasterskiej,
– kontynuowania nauki szkolnej w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum,
– zabawy, zgodnie z jego możliwościami wynikającymi z wieku, stopnia rozwoju intelektualnego, samopoczucia oraz stopnia zaawansowania choroby,
– opieki pielęgnacyjnej i kontaktu osobistego z rodzicami w takiej formie i zakresie, jaki jest potrzebny do zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia jego potrzeb,
– edukacji zdrowotnej,
– korzystania z telewizji kablowej dostępnej na salach,
– korzystania z darmowego aparatu telefonicznego, tzw.„Telefon do Mamy”.

Personel oddziału może ograniczyć uprawnienia pacjenta do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską oraz prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz ze względów epidemiologicznych, a także ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu.

 

Obowiązki pacjenta:

– pacjent nie może opuszczać oddziału bez zgody personelu szpitala,
– ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej, stosownie do stopnia jego sprawności oraz utrzymania czystości najbliższego otoczenia,
– pacjent obowiązany jest do przestrzegania indywidualnych zaleceń lekarzy i pielęgniarek w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
– ma obowiązek do poszanowania własności szpitalnej,
-palenie tytoniu, picie alkoholu i stosowanie środków odurzających jest zabronione.

 

 

§13

Rodzice mają prawo do pełnego współudziału w procesie leczenia i pielęgnacji dziecka. Prawo to polega na pełnieniu obowiązków rodzicielskich:

1) w stosunku do dziecka, poprzez:
– kontynuację pełnienia funkcji rodzicielskich (wychowawczych i pielęgnacyjnych),
– uzyskanie pełnych informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka,
– wyposażenia dziecka w przybory toaletowe,
– przygotowania dziecka do współdziałania z zespołem leczącym,
– nauczenia dziecka przestrzegania norm społecznego współżycia,

2) w stosunku do personelu, poprzez:
– współdziałanie z personelem medycznym w zakresie realizacji celów hospitalizacji dziecka,
– przestrzeganie indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, żywienia i pielęgnacji dziecka,
– terminowe uiszczanie odpłatności za posiłki i pobyt całodobowy w boksie,
– zdejmowanie wierzchnich okryć i pozostawienie bagażu w szatni szpitala,
– całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie całego szpitala,
– poszanowanie mienia szpitalnego i zachowanie wymagań higienicznych.

Rodzice mają prawo do:
– rodzice mają prawo do przebywania z dzieckiem całodobowo na salach, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału,
– edukacji zdrowotnej, udzielanej przez personel oddziału, w zakresie pielęgnacji dziecka oraz postępowania zgodnego z prozdrowotnym stylem zachowań,
– uzyskania pomocy u inspektora ds. społecznych szpitala w rozwiązywaniu problemów społecznych,
– korzystania z odpłatnych posiłków w stołówce szpitala (Pawilon A, parter),
– wypisania dziecka ze szpitala na żądanie. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka wymaga bezwzględnego leczenia szpitalnego, dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz, może odmówić wypisania pacjenta, do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez Sąd Rejonowy.

 

Skip to content