logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ:

Wojewódzki Szpital Zespolony jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295
z późn. zm.) działającym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Ustrój placówki oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa określa Statut nadany przez podmiot tworzący, a także w szczególności Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora, regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych oraz zarządzenia.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach działalności leczniczej:

  1. Stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,
  1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

ZAKRESY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela świadczeń zdrowotnych w następujących  zakresach:

1) leczenie szpitalne,

2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

3) badania diagnostyczne,

4) rehabilitacja lecznicza,

5) świadczenia wysokospecjalistyczne,

6) świadczenia odrębnie kontraktowane,

7) programy zdrowotne,

8) programy lekowe,

9) badania laboratoryjne, rentgenowskie.

INNA DZIAŁALNOŚĆ:

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia, polegająca na:

1) prowadzeniu usług hotelarskich dla rodzin pacjentów (PKD 55.2),

2) najmie i dzierżawie pomieszczeń i powierzchni (PKD 68.2),

3) działalności gospodarczej prowadzonej w celu wykorzystania wolnego potencjału osobowego lub materialnego Zakładu (PKD 85.5,94.1),

4) sterylizacji (PKD 81.22.Z),

5) prowadzeniu usług świadczonych przez komórki organizacyjne Zakładu tj. kuchnię, działy techniczne i inne (PKD56,PKD 33,41,42,43).

Zyski z prowadzenia wyżej wskazanej działalności stanowią w całości dochód Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i są przeznaczane na realizację działalności statutowej.

Skip to content