logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dla strony wszzkielce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/ ).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Działu Informatyki, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, informatyka@wszzkielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3671 246 lub 41 3671 307. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Klinika Rehabilitacji.
Klinika położona jest przy ulicy Kościuszki 3 w centrum miasta w tzw. Strefie Ochrony Konserwatorskiej B. Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami / segment A i B/ wraz z łącznikiem między budynkami i garażem podziemnym Nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr 55592. Budynek posiada zespół pomieszczeń technicznych, administracyjnych, gabinetów zabiegowych, lekarskich, sanitarnych, łazienek itp. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Otoczenie stanowią budynki banku i szkoły. Nieruchomość posiada dobry dojazd oraz własny parking. Uzbrojenie terenu pełne. Dojazd do budynku zapewnia droga asfaltowa. Obiekt jest ogrodzony. Położony jest pomiędzy budynkiem banku i szkoły podstawowej. Opisywany budynek posiada parking podziemny . Obiekt został wybudowany    w latach międzywojennych około 1935r. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych. Posiada windy, pochylnię dla niepełnosprawnych osób oraz WC dla niepełnosprawnych – pomieszczenie nr 22 parter, pomieszczenie nr 26 piwnice. Stan techniczny obiektu: dobry
 1. Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna ul. Artwińskiego 1
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Artwińskiego 1, zwrócony szczytem do ulicy. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali. W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną / Poradnia Okulistyczna, Poradnia Skórno-Wenerologiczna, Pracownia Mikrobiologii, Laboratorium Covidowe/ Nieruchomość jest zabudowana budynkiem przychodni. Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 51170. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane ze Służbą Zdrowia i Administracją Państwową tj. po drugiej stronie ulicy Cefarm i Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, od strony południowo – zachodniej Centrum Onkologii i Przychodnia Przyszpitalna. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych, tj. pochylnia oraz WC parter. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu: 1984. W pobliżu wjazdu do nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Stan techniczny obiektu: dość dobry  
 1. Przychodnia Przyszpitalna, ul. Grunwaldzka 45 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, zwrócony szczytem do ulicy. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych Szpitali. W budynku są zlokalizowane : Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia, Zakład Mikrobiologii, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Chirurgii Naczyń, Apteka. Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane ze Służbą Zdrowia i Administracją Państwową tj. Cefarm, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, Centrum Onkologii i Przychodnia Przyszpitalna ul. Artwińskiego 1.  W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Rok budowy nieruchomości: 1977. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 45 to budynek Przychodni Przyszpitalnej, wolnostojący, trzykondygnacyjny, posiadający piwnicę, o dwóch klatkach schodowych. Obiekt posiada pochylnię dla niepełnosprawnych i WC pom. nr 10 A parter. W budynku znajduje się zespół pomieszczeń zabiegowych, gabinetów lekarskich, pomieszczeń technicznych i gospodarczych, administracyjnych, sanitariatów, komunikacji itp. Stan techniczny obiektu: dobry
 1. Klinika Chorób Zakaźnych i Dermatologii
Klinika  położona jest przy ulicy Radiowej 7 w centrum miasta. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Kliniki  Chorób Zakaźnych i Dermatologii, budynkami technicznymi:  Budynek Odpadów Medycznych, Budynek Stacji Trafo, Budynek Agregatu Prądotwórczego, a także placem, drogą dojazdową oraz oświetleniem terenu. Budynek Kliniki posiada zespół pomieszczeń technicznych, administracyjnych, gabinetów zabiegowych, lekarskich, sanitarnych, łazienek, kuchni itp. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Otoczenie stanowią budynki mieszkalne, sklepy, szkoły, Budynek Poradni Chorób Zakaźnych , Budynek Oczyszczalni Ścieków i Zbiornik Retencyjny, budynki techniczne.  Nieruchomość posiada dobry dojazd oraz własny parking. Uzbrojenie terenu pełne. Budynek Kliniki znajduje się w centrum miasta. Dojazd do budynku zapewnia droga asfaltowa. Obiekt jest ogrodzony. Położony jest pomiędzy budynkiem  Poradni Chorób Zakaźnych z Prosektorium i szkoły. Opisywany budynek posiada parking samochodowy. Obiekt został wybudowany w latach siedemdziesiątych. W 2013 roku zakończono remont  generalny Kliniki oraz pomieszczeń technicznych. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych, posiada windy oraz łazienki dla niepełnosprawnych pom. 0.72 parter, pom. 2.20 II piętro. Nieruchomość przy ul. Radiowej 7 to budynek Kliniki  wolnostojący, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, o trzech  klatkach schodowych. Kubatura obiektu 21 439,32 m3, powierzchnia użytkowa 3 699,10 m2 .Powierzchnia zabudowy – 1 085,62 m2. Budynek wyposażony jest w 2 windy towarowo-osobowe oraz  dwie windy spożywcze o udźwigu 100 kg każda. Długość budynku 63,40 m, szerokość 25,64 m, wysokość około 19 m Stan techniczny obiektu: dość dobry
 1. Świętokrzyskie Centrum Kardiologii 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali. W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.  Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki  Służby Zdrowia tj. po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskie Centrum Onkologii, w bezpośrednim sąsiedztwie budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie” Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu: 2000. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych, posiada 5 wind, 2 wejścia do obiektu z poziomu 0, łazienki dla niepełnosprawnych I piętro, pom. nr 146 oraz parter przy windach.  Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 45 to budynek wolnostojący,  6 – kondygnacyjny, podpiwniczony, o pięciu klatkach schodowych, wybudowany w latach 1998-2000. W budynku znajduje się zespół pomieszczeń medycznych, technicznych, gospodarczych, pomieszczeń zabiegowych, gabinetów lekarskich, sanitariatów itp. Obiekt jest połączony łącznikiem nadziemnym i podziemnym z Laboratorium Diagnostycznym i budynkiem głównym Szpitala. W 2012 roku Budynek ŚCK został przebudowany i rozbudowany w części na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Kardiochirurgii Kubatura obiektu 51178 m3,powierzchnia użytkowa całego obiektu 9146,7 m2, powierzchnia zabudowy 1700 m2.         ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM KARDIOLOGII PARTER –  REZONANS MAGNETYCZNY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ PIĘTRO I – PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA – PORADNIA KARDIOLOGICZNA  , – PORADNIA KONTROLI KARDIOWERTERÓW , DEFIBRYLATORÓW – PRACOWNIA KONTROLI STYMULATORÓW – PRACOWNIA KONTROLI ICD – GABINET EKG , PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH, PRACOWNIA HOLTERA PIĘTRO II – PRACOWNIA ECHOKARDIOLOGII , SALE CHORYCH PIĘTRO III – GABINET EKG , PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII , SALE CHORYCH PIĘTRO IV – BLOK OPERACYJNY Stan techniczny obiektu: dość dobry  
 1. Laboratorium Diagnostyczne 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali. W bezpośrednim sąsiedztwie Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii  i Budynku Głównego WSzZ /połączenie łącznikami/. W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Laboratorium Diagnostycznego. Nieruchomość posiada utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane ze Służbą Zdrowia tj. po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskie Centrum Onkologii , w bezpośrednim sąsiedztwie: Budynek Świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz   Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Uzbrojenie terenu pełne. Rok budowy obiektu: 1998. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych.  Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 45 to budynek wolnostojący,                3 – kondygnacyjny, podpiwniczony, o jednej klatce schodowej, wybudowany w latach 1996-1998. W budynku znajduje się zespół pomieszczeń medycznych, technicznych, gospodarczych, pomieszczeń zabiegowych,  sanitariatów itp. Obiekt jest połączony łącznikiem nadziemnym i podziemnym ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Budynkiem Głównym Szpitala. Kubatura obiektu 7 170 m3, powierzchnia zabudowy 675 m2.   Powierzchnia użytkowa całego obiektu  2 163,90 m2. Stan techniczny obiektu: dobry  
 • Wojewódzki Szpital Zespolony, Budynek Główny
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali. Budynek Szpitala posiada zespół pomieszczeń medycznych, technicznych, administracyjnych, gabinetów zabiegowych, lekarskich, sanitarnych, łazienek, kuchni itp Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, budynkami technicznymi. Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane z Administracją Państwową budynki mieszkalne, obiekty Służby Zdrowia tj. po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskie Centrum Onkologii, w bezpośrednim sąsiedztwie budynki: SOR-u, Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Laboratorium Diagnostycznego, Kliniki Neurochirurgii. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu: lata 70-te ubiegłego stulecia. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w windy towarowe i osobowe. Do obiektu prowadzą dwie pochylnie dla niepełnosprawnych. Do obiektu prowadzi 5 wejść. W pobliżu zlokalizowana jest kolejna pochylnia dla niepełnosprawnych, zlokalizowana pomiędzy budynkami Głównym i Neurologią. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 45 to budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, wolnostojący, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, o sześciu klatkach schodowych. Kubatura obiektu 60658 m3, powierzchnia użytkowa 14 739,50 m2. WC dla niepełnosprawnych stary SOR nr 22 parter oraz parter i II piętro przy windach. W Budynku Głównym znajdują się następujące pomieszczenia, oddziały i kliniki: SEGMENT A PARTER –  APTEKA , –  RUCH CHORYCH –  KUCHNIA „IMPEL” I PIĘTRO –DYREKCJA, –  STACJA DIALIZ II PIĘTRO – KLINIKA OKULISTYKI , – KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II III PIĘTRO – KLINIKA ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, – KLINIKA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ SEGMENT B – PIWNICE –  CENTRALNA STERYLIZACJA PARTER –  PRACOWNIA DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ I ECHO KARDIOGRAFII PŁODU –  PRACOWNIA BADAŃ URODYNAMICZNYCH –  SEROLOGIA GRUP KRWI –  IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA –  PUNKT PRZYJĘC PLANOWYCH –  PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA I PIĘTRO –  KLINIKA NEFROLOGII II PIĘTRO ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ III PIĘTRO – BLOK OPERACYJNY GŁÓWNY SEGMENT C  PIWNICE – PORADNIA WAD SŁUCHU, PARTER –  KLINIKA OTORYNLARYNGOLOGII –  KLINIKA NEONATOLOGII I PIĘTRO – KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII II PIĘTRO – KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII – KLINIKA  CHIRURGII NACZYNIOWEJ III PIĘTRO – KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGICZNEJ W Budynku Głównym znajdują się następujące Oddziały i Kliniki    -Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej , Endokrynologicznej -Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa -Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej -II Klinika Chorób Wewnętrznych -Klinika Nefrologii -Klinika Otorynolaryngologii -Klinika Okulistyki z Sala Operacyjną -Klinika Położnictwa i Ginekologii -Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii -Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 -Klinika Chirurgii Naczyniowej -Klinika Neonatologii Ogólny stan techniczny obiektu: dobry
 • Klinika 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali.                W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Oddziału Kardiochirurgii. Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane ze Służbą Zdrowia tj. po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskie Centrum Onkologii, w bezpośrednim sąsiedztwie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Obiekt powstał poprzez nadbudowę , rozbudowę i dobudowę części  Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu: 2010. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych.  Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 45 to budynek wolnostojący,                4 – kondygnacyjny, o dwóch klatkach schodowych, wybudowany w latach 2009 – 2010. W budynku znajduje się zespół pomieszczeń medycznych, technicznych, gospodarczych, pomieszczeń zabiegowych, gabinetów lekarskich, sanitariatów itp. Obiekt jest połączony z budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Kubatura obiektu 15631, 43 m3, powierzchnia użytkowa całego obiektu 2478,20 m2, powierzchnia zabudowy 395,90 m2. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:  
 • urządzenia dźwigowe
W klinice Kardiochirurgii  znajduje się ; – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 2  – ilość łózek 14
 • Klinika Neurochirurgii 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali.                W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Kliniki  Neurochirurgii. Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest                 w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane z budynkami mieszkalnymi, obiektami Służby Zdrowia tj. Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu: 2010. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 45 to budynek wolnostojący,                4 – kondygnacyjny, podpiwniczony, o dwóch klatkach schodowych, wybudowany w latach 2009 – 2010. W budynku znajduje się zespół pomieszczeń medycznych, technicznych, gospodarczych, pomieszczeń zabiegowych, gabinetów lekarskich, sanitariatów itp. Obiekt jest połączony łącznikiem nadziemnym i podziemnym z budynkiem głównym Szpitala. Kubatura obiektu 17000 m3, powierzchnia użytkowa całego obiektu 2 909,40 m2, powierzchnia piwnic: 151,00 m2, powierzchnia parteru: 1254,40 m2, powierzchnia I piętra: 1349,40m2, powierzchnia dachu z nadbudówką: 154,60 m2. KLINIKA  NEUROCHIRURGII PARTER –  BLOK OPERACYJNY – ODDZIAŁ ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NR I PIĘTRO –  KLINIKA  NEUROCHIRURGII Obiekt wyposażony jest w m.in. instalacje:
 • urządzenia dźwigowe
W budynku znajduje się: – Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Stan obiektu : dobry
 • Świętokrzyskie Centrum Neurologii. 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali.                W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz Budynkiem Poradni. Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065.    Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane z Administracją Państwową – Straż Pożarna, budynki mieszkalne, obiekty Służby Zdrowia tj. Świętokrzyskie Centrum Pediatrii,  Świętokrzyskie Centrum Kardiologii i Klinika Kardiochirurgii w bezpośrednim sąsiedztwie Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu:1975. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych. Obiekt składa się z kompleksu budynków, w którego skład wchodzi budynek Świętokrzyskiego Centrum Neurologii i Budynek Poradni z łącznikiem . Budynki zabudowano na nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach obręb 015 – nr ewidencyjne działek od nr 389/6 do nr 389/13 o powierzchni łącznej 1,8773 ha. Budynek szpitala:
 • rok budowy – 1972, remont budynków 2011 r
 • ilość kondygnacji 5 + podpiwniczenie;
Wszystkie kondygnacje są połączone trzema klatkami schodowymi : –dwie klatki łączą piwnice z czwartym piętrem, – dwie klatki wyposażone są w dźwigi towarowo osobowe, -jeden dźwig łączy piwnice z czwartym piętrem, drugi dźwig łączy parter z czwartym piętrem;
 • powierzchnia netto – 5 102,88 m2;
 • powierzchnia zabudowy – 1436,73 m2;
 • budynek o klasie odporności ogniowej B;
 • wysokość kondygnacji 3,50 m;
 • kubatura 22 108,87 m3;
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM NEUROLOGII PARTER –  IZBA PRAYJĘC KLINIKI NEUROLOGII , REJESTRACJA – PRACOWNIA / RTG, EMG,TK, POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH – GABINET / CT, USG/ I PIĘTRO – ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ, – PRACOWNIA FIZJOTERAPII – PRACOWNIA KINEZYTERAPII II PIĘTRO – KLINIKA NEUROLOGII, ODDZIAŁ LECZENIA UDARÓW MÓZGU III PIĘTRO – ODDZIAŁ LECZENIA UDARÓW MÓZGU IV PIĘTRO – ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I Stan obiektu : dobry BUDYNEK PORADNI Z ŁĄCZNIKIEM:
 • powierzchnia użytkowa – 1226,93 m2 ;
 • powierzchnia zabudowy – 754,76 m2 ;
 • kubatura –  5 622,96 m3
 • ilość kondygnacji 2 + podpiwniczenie o wysokości h=1,8
   PORADNIA  PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM   NEUROLOGII ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI –  PORADNIA KARDIOLOGICZNA DZIECIĘCA/ EKG,ECHO/ PARTER –  PORADNIE DZIECIĘCE  ; NEFROLOGICZNA, UROLOGII DZIECIECEJ,URODYNAMICZNA,  CHORÓB PŁUC, REJESTRACJA I PIĘTRO –  PORADNIE DZIECIĘCE : CHORÓB ZAKAŹNYCH, REUMATOLOGICZNA, GASTROLOGICZNA,  GABINET PSYCHOLOGICZNY Stan obiektu : dobry
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali.                W budynku są zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone na działalność medyczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego . Nieruchomość posiada parking, utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 65065.    Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane z Administracją Państwową – Straż Pożarna, Parking Wielopoziomowy ,obiekty Służby Zdrowia tj. Świętokrzyskie Centrum Neurologii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii i Klinika Kardiochirurgii w bezpośrednim sąsiedztwie Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W pobliżu osiedle mieszkaniowe „Jagiellońskie”. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu:1975. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych. Obiekt składa się z kompleksu budynków, w którego skład wchodzi budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego . Budynki zabudowano na nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 45. Rok budowy 2013.Powierzchnia użytkowa 2 472,30 m2. Powierzchnia zabudowy 1396,00 m2. Kubatura 13 241,27 m3. Liczba kondygnacji nadziemnych 2. Liczba klatek schodowych 2. Obiekt połączony łącznikiem naziemnym z Budynkiem Głównym. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PARTER –  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY I PIĘTRO – BLOK OPERACYJNY , – KLINIKA CHIRURGII ORTOPEDYCZNO-URAZOWEJ Podstawowe urządzenia i instalacje występujące w obiekcie m. in.:
 1. Urządzenia dźwigowe 2 szt o udźwigu 1600 kg,  jeden o udźwigu 100 kg
Stan obiektu: dobry
 1. Parking Wielopoziomowy
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali.                    W budynku są zlokalizowane na 4 poziomach parkingi. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Parkingu Wielopoziomowego. Nieruchomość posiada parking zewnętrzny , utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr KW 64 762/2    Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane z Administracją Państwową – Straż Pożarna, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie   obiekty Służby Zdrowia tj. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Świętokrzyskie Centrum Neurologii, W pobliżu osiedle mieszkaniowe przy ul .Grunwaldzkiej . Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu:2011 W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych.   Obiekt składa się z budynku Parkingu Wielopoziomowego i parkingu odkrytego zewnętrznego. Parkingi  zabudowano na nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 45. Rok budowy 2011.Powierzchnia użytkowa 6 124,0 m2. Powierzchnia zabudowy 1613,00 m2. Kubatura 20 045 m3. Liczba kondygnacji nadziemnych 4. Liczba klatek schodowych 2. Urządzenia dźwigowe szt. 2. Parking 4 –kondygnacyjny otwarty na 241 stanowisk, w tym na 7 stanowisk dla niepełnosprawnych. Parking zewnętrzny  przy Parkingu Wielopoziomowym  –    45 stanowisk – /powierzchnia  556 m2/ Podstawowe urządzenia i instalacje występujące w obiekcie 1.System parkingowy,                                                                                                      2.Urządzenie dźwigowe szt 2 Stan obiektu : dobry
 • Świętokrzyskie Centrum Pediatrii 
Analizowany obiekt jest położony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Obiekt położony jest w centrum miasta, w obrębie dużych szpitali. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem  Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii . Nieruchomość posiada parking zewnętrzny , utwardzoną drogę dojazdową oraz oświetlenie terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta. Dla prawidłowego korzystania z nieruchomości nie ma potrzeby do korzystania z nieruchomości sąsiednich. Nieruchomości sąsiednie również nie korzystają z przedmiotowej nieruchomości (brak jest jakichkolwiek roszczeń i żądań ze strony właścicieli nieruchomości sąsiednich). Otoczenie stanowią obiekty i budynki związane ze Służbą Zdrowia  tj. Klinika Kardiochirurgii , Świętokrzyskie Centrum Neurologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Budynek sąsiaduje osiedle mieszkaniowe – budownictwo jednorodzinne. Uzbrojenie terenu pełne, istnieją liczne drzewa i krzewy. Rok budowy obiektu: 2014. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Obiekt spełnia wymogi przewidziane przepisami dla osób niepełnosprawnych.   Obiekt składa się z budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i parkingu odkrytego zewnętrznego. Rok budowy 2014. Powierzchnia użytkowa 7 475,63 m2. Powierzchnia zabudowy 2 319,00 m2. Kubatura 33 894,2 m3. Liczba kondygnacji nadziemnych 5. Liczba klatek schodowych 4. Urządzenia dźwigowe szt 4. Długość budynku l= 82,02 m, szerokość c= 23,10 m, szerokość od strony ul. Artwińskiego 23,10 m , wysokość h= 20,00 m              ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PEDIATRII PARTER – PEDIATRIA II  ODDZIAŁ NEUROLOGICZNO-INFEKCYJNY – IZBA PRZYJĘĆ PRZY ODDZIALE PIĘTRO I – PEDIATRIA – II ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH ODCINEK HEPATOLOGICZNO-   GASTROLOGICZNO-ENTEROLOGICZNY – ODDZIAŁ PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA – PEDIATRIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA – PEDIATRYCZNA PORADNIA ANASTZJOLOGICZNA – PEDIATRYCZNA PORADNIA CHIRURGICZNA – PEDIATRYCZNA PORADNIA ORTOPEDYCZNA – PEDIATRYCZNY ZAKŁAD RHB PIĘTRO II – PEDIATRIA  I ODDZIAŁ PŁUCNY  I ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH  ODCINEK PULMUNOLOGICZNO  –ALERGOLOGICZNY  / – PEDIATRIA – I ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH   ODCINEK KARDIOLOGICZNO-NEFROLOGICZNO-REUMATOLOGICZNY – PEDIATRIA –II  ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH ODCINEK NIEMOWLAT I DZIECI   MŁODSZYCH PIĘTRO III – PEDIATRIA CHIRURGIA, UROLOGIA I TRAUMATOLOGIA A – PEDIATRIA CHIRURGIA , UROLOGIA I TRAUMATOLOGIA B – PEDIATRIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA PIETRO IV – PEDIATRIA ANASTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA – PEDIATRIA BLOK OPERACYJNY                                           Rodzaj konstrukcji obiektu -oblicowanie ścian- w pomieszczeniach sanitarnych oraz przy umywalkach glazura -malowanie ścian i sufitów- farba zmywalna ekologiczna, akrylowa, lateksowe -sufity podwieszane i otynkowane -sale operacyjne – system okładzin ściennych z blach stalowych nierdzewnych Podstawowe urządzenia i instalacje występujące w obiekcie m.in.: –  urządzenia dźwigowe Świętokrzyskie Centrum Pediatrii  dysponuje następującą ilością łózek : 1.Klinika Chirurgii Dziecięcej , Urologii, Traumatologii – Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej       2.Oddział Urazowo-Ortopedyczny 3.Klinika Anastezjologii i Intensywnej Terapii – Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii 4.I Klinika Pediatrii- I  Oddział Chorób Dziecięcych. Odcinki :Kardiologiczno-Nefrologiczny, Pulmunologiczno-Alergologiczny 5.II Klinika Pediatrii- III Oddział Chorób Dziecięcych , Odcinek Endokrynologiczno-Diabetologiczny 6.I Klinika Pediatrii- II Oddział Chorób Dziecięcych. Odcinki : Niemowląt i Dzieci Młodszych, Hepatologiczno-Gastroenterologiczny, Neurologiczno- Infekcyjny 7.II Klinika Pediatrii – Oddział Onkologii i Hematologii Stan obiektu : dobry Wnioski Przedstawione opracowanie w szerokim stopniu podaje wiedzę                               o nieruchomościach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach                  i ustalenie ich wartości. Zarządzanie obiektami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z przeznaczeniem. Przewidziano również postępowania w nagłych wypadkach i w razie niebezpieczeństw:
 • zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla chorych i najemców oraz osób odwiedzających budynek,
 • znajomość postępowania w nagłych wypadkach: opracowanie oraz rozprowadzenie instrukcji informujących o postępowaniu w wypadkach, która zawiera:
 • telefony awaryjne,
 • plan ewakuacji budynków,
 • punkty poboru wody i miejsca umieszczenia gaśnic,
 • informacja o sposobie komunikowania się z zarządcą nieruchomości, Dyrekcja Szpitala oraz właścicielem,
 • plan kondygnacji wyraźnie ukazujący drogę ewakuacyjną,
 • inne dane informacyjne
Skip to content