logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej.

  2. W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania personelu (np.: lekarza, pielęgniarki, rejestratorki), należy interweniować bezpośrednio u przełożonego
    pracownika tj. kierownika oddziału/komórki organizacyjnej. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia sytuacji, będącej przedmiotem skargi.

  3. Jeżeli wnoszący skargę nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy, wówczas skargę lub wniosek należy skierować do:

a)      Dyrektora Szpitala – Dyrektor ustala właściwość osób do zbadania i rozpatrzenia skargi lub wniosku, stosowanie do treści skargi lub wniosku,

b)      Zastępców Dyrektora oraz

c)      Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dane kontaktowe: r.pr. Patrycja Aleksandrowicz, email: patrycja.aleksandrowicz@wszzkielce.pl, tel. 41 36 71 330

  1. Z problemami natury etycznej występującymi w Szpitalu, pacjenci/opiekunowie oraz pracownicy mogą zwrócić się osobiście lub pisemnie do Zespołu Etycznego
    działającego w Szpitalu.

  2. Pacjent ma również możliwość złożenia skargi lub wniosku:

a)   w Sekcji Skarg i Wniosków Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9, czas pracy oddziału: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-16:00 (budynek główny, pokój nr 23), tel. 413646106, email: biuro@nfz-kielce.pl, Infolinia Świętokrzyskiego OW NFZ: 19488

b)   Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, Bezpłatna Infolinia 800 190 590 czynna pn.-pt.: 9:00-21:00, www.bpp.gov.pl

c)  W przypadku łamania praw pacjenta odnośnie danych osobowych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Godziny pracy urzędu: 8:00-16:00.

  1. Ponadto w zakresie zastrzeżeń do pracy lekarzy lub pielęgniarek/położnych skargę można kierować również do:

a) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej – Świętokrzyska Izba Lekarska, 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52, email: sekretariat@sil.apsnet.pl, tel. 41 362 13 81, tel/faks: 41 362 15 00.

b)   Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 32A, tel. 41 300 26 62, 41 315 61 87, email: sipip@interia.pl.

7.      O błędach medycznych orzeka: Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (www.wczp.kielce.uw.gov.pl) – Al. IX Wieków Kielc 3, 25-561 Kielce, tel. 41 342 13 82. W WSzZ działa Zespół ds. Praw Pacjenta – Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora nr 40/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. Rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego i dwóch miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.


Skip to content