logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ przetwarzanej przez WSzZ W KIELCACH

 

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, kod pocztowy 25-736, tel.: 41 3671 301, e‑mail: szpital@wszzkielce.pl, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959‑129‑12‑92, REGON: 000289785. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Joanna Chodakowska, tel.: 41 3033 401, e‑mail.: iod@wszzkielce.pl, z-ca Inspektora Ochrony Danych p. Arkadiusz Milner, tel.: 41 3671 354 .

Masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z ustawą z 15.04.2011r. o działalności leczniczej i ustawą z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w celu zachowania ciągłości leczenia. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

W związku z ww. okresami przechowywania danych, prawo do zapomnienia (żądania usunięcia danych) jest wyłączone.

Kielce, dn. 25 maja 2018 roku

Skip to content