logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

 
Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Zbigniewowi Siudakowi – kierownikowi Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Profesor Zbigniew Siudak jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Tytuł zawodowy lekarza otrzymał w 2004 roku, po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W latach 2005-2017, był zatrudniony w II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 1 stycznia 2018, jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 

Pracę doktorską, zatytułowaną „Wpływ wczesnego podania abciksymabu u chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST kierowanych do leczenia inwazyjnego na rokowanie odległe w podgrupach chorych wysokiego ryzyka” profesor Zbigniew Siudak, obronił, w 2009 roku na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie pod kierunkiem prof. Jacka Dubiela. W roku 2015 na podstawie pracy pt. „Leczenie inwazyjne podgrup pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w odniesieniu do aktualnych zaleceń i wytycznych na podstawie wyników wieloośrodkowych badań rejestrowych typu all-comers” otrzymał z kolei stopień doktora habilitowanego (Wydział Lekarski UJ CM).

Zbigniew Siudak jest aktualnie członkiem EAPCI ESC Database and Registry Committee w kadencji 2018-2022, koordynatorem Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej – ORPKI (od 2014 roku). Posiada tytuł Fellow of the ESC – FESC (od 2017 roku). Ponadto zasiada w radach naukowych czasopism „Advances in Interventional Cardiology” oraz „Studia Medyczne”.

Profesor jest również laureatem konkursu „Supertalenty w Medycynie 2019” oraz stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Yale w USA.
Jego całkowity dorobek naukowy to ponad 135 publikacji z IF >260 , punktacja KBN/MNiSzW >2000, a liczba cytowań wg bazy Scopus 1156. H-indeks wynosi 18.

Za swoje najważniejsze dotychczasowe osiągnięcie, Zbigniew Siudak, uważa udział w modyfikacjach i kontynuacji Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca zainicjowanego w 1999 roku przez Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowie oraz realizację ogólnoeuropejskiego projektu EUROTRANSFER (jeden z jego aspektów był tematem jego pracy doktorskiej w 2009 roku), którego wyniki są cytowane przez wytyczne European Resuscitation Council (ERC) z roku 2010 dotyczących resuscytacji oraz przez wytyczne dotyczące zawału serca STEMI Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z roku 2017. Aktywny udział w tych działaniach naukowych i organizacyjnych skutkował przyznaniem licznych nagród m.in. nagrody zespołowej Wydziału Lekarskiego PAN, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz współautorstwo wspólnego stanowiska kardiologów i MOW NFZ dotyczącego strategii postępowania w OZW (publikacja typu statement w Kardiologii Polskiej w 2010 roku). Opis Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału serca wraz z pełnymi wynikami został przedstawiony także w rozdziale prestiżowej międzynarodowej monografii pod redakcją G. De Luci i A. Lansky w 2010 roku (w: Mechanical reperfusion for STEMI: from randomized trials to clinical practice).
Skip to content