logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Planowana:

  • wartość projektu: 2 049 381,83 zł
  • dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 741 974,55 zł

Okres realizacji: VI. 2011 r. – XII. 2013 r.

Przedmiotem projektu było wyposażenie Oddziału Neurologii w nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki czemu stworzone została  nowoczesna baza naukowo-technologiczna i  badawczo-rozwojowa, z której korzystają: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, jako instytucja biznesu wprowadzająca wyniki badań do przedsiębiorstw.  Przyjęte rozwiązania technologiczne stanowią podstawę do wprowadzania nowatorskich metod oraz procedur z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, a także stałego poszerzania asortymentu świadczeń medycznych. Przyjęte rozwiązania przyczyniły się do wzrostu aktywności naukowej i edukacyjnej poprzez zwiększoną ilość publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, itp.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu medycznego, tj.:

– pompy infuzyjne strzykawkowe

– respiratory transportowe

– respiratory transportowo-stacjonarne

– aparaty EKG

– ucyfrowienie aparatu RTG

– defibrylatory

– ssaki elektryczne

– inny drobny sprzęt

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa 2, Działanie nr 2.1. „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój”.

Skip to content