logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Do 31 grudnia bieżącego roku wydłużony został termin w jakim pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mogą składać deklaracje o chęci przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść.
Pierwotnie, wnioski miały być przyjmowane do 20 listopada. Decyzją dyrekcji, okres ten został wydłużony do końca roku. Pozostałe założenia PDO nie uległy zmianie.
Z programu mogą skorzystać pracownicy posiadający umowy o pracę na czas nieokreślony. Do PDO nie mogą przystąpić osoby pobierające emeryturę lub rentę, w wieku przedemerytalnym i zatrudnione na czas określony lub na podstawie umów cywilno-prawnych.
Pracownikom, którzy zdecydują się odejść ze szpitala w ramach programu i zgodzi się na to dyrektor, przysługiwać będzie: odprawa pieniężna, rekompensata w wysokości 6-ciokrotności miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz nagroda jubileuszowa, jeżeli nabycie do niej prawa nastąpi do roku od daty rozwiązania umowy o pracę.
Maksymalna, zsumowana wartość świadczenia finansowego, może wynieść 9-krotność miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Skip to content