logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wszystko wskazuje na to, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstanie Centrum Urazowe, w którym leczone będą osoby dorosłe. Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, przyjął  w zeszłym tygodniu Plan działań w tym obszarze, w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zaktualizowany dokument obejmuje projekt pozakonkursowy, dotyczący powstania Centrum Urazowego dla dorosłych, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Projekt zakłada rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Urazowego, które będzie mocno powiązane ze specjalistycznymi oddziałami i pracowniami, działającymi w WSzZ, m.in. z chirurgią ogólną, ortopedią, neurochirurgią, chirurgią naczyniową oraz anestezjologią i intensywną terapią. W strukturach Centr Urazowych działa również: blok operacyjny, w obrębie, którego jest stały dostęp do co najmniej jednej sali operacyjnej oraz  pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynna całą dobę.

Centrum Urazowe musi dysponować również m.in.: lądowiskiem, które posiada Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Rolą CU będzie zapewnienie kompleksowej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia, pacjentom z wielonarządowymi obrażeniami ciała, którzy będą trafiać do WSzZ.

Starania o utworzenie ośrodka trwały wielu lat. – Będzie to pierwsze Centrum Urazowe w regionie, o ogromnym znaczeniu dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego – przypomina Andrzej Domański, dyrektor WSzZ w Kielcach.

Planowany wkład Unii Europejskiej w projekt to 8,5 miliona złotych, co ma stanowić 85-procent wartości zadania.

Utworzenie Centrum Urazowego w WSzZ uznano za inwestycję strategiczną z wielu względów. Projekt jest zgodny m.in. z  7 Strategią Sprawne Państwo 2020, Strategią Rozwoju Kraju 2020, oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, w tym z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla WŚ.

Szpital został zobligowany, by niezwłocznie skompletować wniosek o dofinansowanie budowy CU, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, (oś prorytetowa: „IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”). W najbliższym czasie, ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację, a w następnej kolejności na realizację budowlaną i wyposażenie.

Dyrektor Andrzej Domański dziękuje Ministerstwu Zdrowia i wszystkim osobom wspierającym te inicjatywę. Starania przedstawicieli różnych środowisk przyczyniły się do tego, że w szpitalu na kieleckim Czarnowie będzie mogło powstać Centrum Urazowe.

 

Skip to content