logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

I. Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem.

Czas realizacji:   I kw. 2019 r.

Wartość:

– całkowita:   12 796 216,05 zł

– dofinansowania z Unii Europejskiej:  do 8.499 999,99 zł

        – dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego:   3 399 998,49 zł

 

II. Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu było zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia, poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Realizacja Projektu wpływa na poprawę dostępności, jakości oraz efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu, a także poprawę zdrowia społeczeństwa co prowadzi do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy i ukierunkowanie na zapewnienie równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych oraz wsparcie służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia świadczeń zdrowotnych.

W ramach zadania wykonano roboty budowlano-montażowe oraz dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, tj.:

– rezonansu magnetycznego – 1;

– tomografu komputerowego – 1;

– kardiomonitorów z centralą monitorującą – 10;

– respiratora – 1;

– bronchoskopu z torem wizyjnym – 1.

Projekt obejmował także rozbudowę oraz modernizację pomieszczeń SOR na potrzeby Centrum Urazowego dla dorosłych.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce – Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz  środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content