logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Szpital ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego (inspektora) w Dziale Zamówień Publicznych.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 2 lata – wiedza teoretyczna i praktyczna;
 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych, jej aktów wykonawczych oraz ustaw pokrewnych, w tym ustawy – Kodeks cywilny;
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietów programu Office;

Wymagane cechy:

 • umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego interpretowania obowiązującego w  zakresie zamówień publicznych ustawodawstwa krajowego i europejskiego oraz rozwiązywania jawiących się w toku procedury przetargowej problemów nieobjętych regulacjami prawnymi;
 • umiejętność samodzielnego realizowania powierzanych zadań, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej, tj. m.in. specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania, publikowanych w oficjalnych publikatorach (BZP i DU UE), protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań związanej z obowiązującymi na gruncie prawa zamówień publicznych terminami ustawowymi, a w konsekwencji  umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;
 • wysoka kultura osobista;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych;
 • odpowiedzialność.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość dyrektyw unijnych regulujących dziedzinę zamówień publicznych oraz wytycznych Programów Operacyjnych;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość systemów informatycznych związanych z obsługą procedur udzielania zamówień publicznych

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • wykonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie ogłoszeń publikowanych w BZP i Suplemencie do DZ. UE
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych (SWZ, zaproszeń do negocjacji w trybie z wolnej ręki) oraz protokołów z załącznikami;
 • kontrola poprawności formalnej ofert oraz przygotowywanie wezwań, uzupełnień, wyników postępowania;
 • opracowywanie projektów wzorów umów;
 • dokonywanie pozostałych niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem postępowań.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr: dzial.sluzb.pracowniczych@wszzkielce.pl

Skip to content