logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Annie Polewczyk.

 

Pani Profesor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 1998, po uzyskaniu II stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych, rozpoczęła staże specjalizacyjne z kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W II Klinice Kardiologii, kierowanej przez profesor Mariannę Janion –  Anna Polewczyk została zatrudniona w charakterze starszego asystenta w 2001 r.. Specjalizację z kardiologii uzyskała  w 2003 roku.

Prof. Anna Polewczyk, w latach 2001-2007, prowadziła badania pacjentów z chorobą wieńcową i opublikowała szereg prac z zakresu rozwoju leczenia zawału serca. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2007, na podstawie rozprawy pt. „Ocena postępu leczenia zawału serca w województwie świętokrzyskim, w latach 1992-2006”

Profesor, w okresie od 2007 do 2010 roku, czynnie uczestniczyła w międzynarodowym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym AVERROES, oceniającym skuteczność terapii migotania przedsionków za pomocą Apixabanu. W latach 2008-2009, brała aktywny udział w monitorowaniu terapii ostrych zespołów wieńcowych, jako członek europejskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych EQUIP ACS. W roku 2011, pełniąc funkcję dyrektora ds. medycznych NZOZ Biomedic nadzorowała prowadzony na terenie województwa świętokrzyskiego Polsko- Norweski Projekt Badań Profilaktycznych, w zakresie chorób układu krążenia PONS, będąc współautorem publikacji wyników badań z tej dziedziny.

Od roku 2010, główne zainteresowania naukowe prof. Anny Polewczyk dotyczą dziedziny powikłań elektroterapii serca. Współpracując z największym w Europie ośrodkiem przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych  w Lublinie ( ścisła współpraca m.in. z profesorem Andrzejem Kutarskim) i Zamościu opublikowała liczne prace badawcze oceniające czynniki kliniczne, terapię i przeżywalność pacjentów poddawanych zabiegom przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych. W latach 2012-2014, Anna Polewczyk brała czynny udział w zbieraniu danych do europejskiego rejestru pacjentów poddawanych zabiegom przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych – ESC-EHRA-ELECTRA. W 2014 roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Odelektrodowe zapalenie wsierdzia. Analiza 414 przypadków klinicznych z lat 2006-2013” decyzją Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymała stopnień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od roku 2014, kontynuuje współpracę naukową z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych i opracowuje polsko-włoską bazę danych pacjentów poddawanych tym zabiegom.

Efektem pracy naukowej prof. Anny Polewczyk jest ponad 60 publikacji, w renomowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych oraz liczne doniesienia zjazdowe.

W latach 2017- 2019 profesor Anna Polewczyk pełniła funkcję kierownika Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, a obecnie pracuje na stanowisku zastępcy kierownika Kliniki Kardiochirurgii do spraw kardiologii, poszerzając zakres działań zawodowych i naukowych o diagnostykę echokardiograficzną trudnych przypadków kardiologicznych, w dziedzinie wad zastawkowych i choroby wieńcowej.

Profesor Polewczyk, w latach 2004-2005, prowadziła zajęcia z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od wielu lat jest wykładowcą cyklicznie organizowanych szkoleń dla personelu średniego oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego, z zakresu elektrokardiografii i echokardiografii. Anna Polewczyk jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i jako kierownik Instytutu Fizjologii, Patofizjologii  i Immunologii prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi II i III roku Collegium Medicum UJK.

Serdecznie gratulujemy Annie Polewczyk tytułu profesora Nauk Medycznych i nauk o Zdrowiu !

 

 

Źródło fot. Medycyna Praktyczna

Skip to content