logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 Europejski Fundusz Społeczny

Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

 i zdrowotnych

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wartość projektu:

 • całkowita wartość projektu: 44 101 931,38 PLN
 • wartość zadania Partnera nr 5 – Wojewódzki Szpital Zespolony: 8 440 171,83 PLN, w tym:
 • płatność ze środków europejskich w kwocie 7 202 144,82 PLN
 • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 703 268,14 PLN
 • wkład własny: 534 758,87 PLN

Czas realizacji:

 • rozpoczęcie 01.03.2020r.
 • zakończenie: 30.06.2022r.

Cel projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego partnerów projektu tj. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
 • wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt ochrony pracowników, a także wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników w/w placówek narażonych na stres związany z pracą w warunkach epidemii.

Szczegółowy cel projektu:

 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych bez względu na płeć oraz niepełnosprawność
Skip to content