logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach


I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Nazwa: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem

Lokalizacja: Obiekt, w którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej.

Okres realizacji : VI. 2013 r. – V. 2015 r.

Wartość projektu: 54 377 452,08 zł

Źródła finansowania:

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 70 %
 • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Przeznaczenie i zasadność realizacji:

Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia populacji w wieku rozwojowym do 18 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach powyżej tego roku, podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

Efektem realizacji projektu będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • opieki szpitalnej,
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych oraz podstawowej opieki doraźnej udzielanej przez Oddział Ratownictwa Medycznego,
 • badań diagnostycznych tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki bakteriologicznej, diagnostyki endoskopowej, diagnostyki urodynamicznej i manometrycznej oraz spirometrii,
 • specjalistycznej opieki stomatologicznej w tym specjalistycznej opieki stomatologicznej nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji,
 • medycyny szkolnej,
 • szczepień ochronnych,

Stare obiekty szpitalne przy ul. Langiewicza nie spełniają obecnych standardów. Najstarsze z nich to ponad 90 – letnie budynki, których remonty wymagają ogromnych nakładów finansowych. Przykładowo najstarsze z obiektów Szpitalnych zostały wybudowane w latach:

 • Budynek Chirurgii – (Budynek C) – wybudowany w 1924 roku
 • Budynek Oddziałów Wewnętrznych – wybudowany w 1928 roku
 • Prosektorium – wybudowane w 1926 roku
 • Budynek Administracyjny z Izbą Przyjęć Ogólną – wybudowany w 1936 roku
 • Warsztaty techniczne – wybudowane w 1948 roku
 • Budynek Oddziałów Zakaźnych – wybudowany w 1975 roku
 • Sterylizacja gazowa – wybudowana w 1975 roku
 • Budynek B ,A – wybudowany w 1984 roku
 • Oddział Płucny – wybudowany w 1984 roku
 • Administracja – wybudowana w 1984 roku
 • Wiaty magazynowe – wybudowane w 1984 roku
 • Stacja trafo – wybudowana w 1984 roku
 • Magazyn materiałów łatwopalnych – wybudowany w 1984 roku
 • Chlorownia – wybudowana w 1986 roku
 • Agregatorownia – wybudowana w 1984 roku
 • Tlenownia – wybudowana w 1986 roku

Część obiektów jest w bardzo złym stanie technicznym. Instalacje znajdujące się w budynkach ulegają częstym awarią, co stwarza niebezpieczeństwo dla pacjentów oraz uniemożliwia prawidłowe działanie jednostki. Bardzo istotny jest też aspekt ekonomiczny. Utrzymanie obiektów w okresie jesienno-zimowym jest dużym obciążeniem ze względu na znaczne koszty ponoszone na ich ogrzewanie. Słabe izolacje ścian oraz stropów, przestarzała stolarka okienna i drzwiowa, a także nieefektywny system grzewczy, powodują duże straty ciepła i wymuszają kosztowne dogrzewanie obiektów.

Kolejnym argumentem przemawiającym za przeniesieniem jest obecna lokalizacja Szpitala Dziecięcego. Dojazd do niego odbywa się poprzez ul. Langiewicza, która ze względu na uwarunkowania architektoniczne i usytuowaną przy niej gęstą zabudowę, ma bardzo ograniczoną przepustowość. Utrudniony dojazd powoduje liczne problemy ze sprawnym dotarciem do obiektów dla wszystkich jego użytkowników tj. personelu medycznego i administracyjnego, pacjentów i osób ich odwiedzających, a przede wszystkim dla pojazdów specjalistycznych takich jak pojazdy zaopatrzenia czy karetki. Jest to szczególnie niebezpieczne w momencie, gdy istnieje konieczność szybkiego transportu pacjenta do szpitala. Ze względu na funkcjonowanie obiektu w otoczeniu zabudowań mieszkalnych nie ma także możliwości budowy lądowiska dla helikoptera które jest niezwykle istotne w prowadzeniu szybkich akcji ratunkowych ze znacznych odległości. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, decyzja o zmianie lokalizacji dziecięcej opieki szpitalnej i budowie nowoczesnego i dobrze wyposażonego oddziału pediatrycznego  w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach była jak najbardziej uzasadniona. Realizacja projektu umożliwi poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych, uzupełnienie aparatury i sprzętu medycznego, komputerowego oraz pozostałego wyposażenia, dostosowując go do struktury świadczeń. Bardzo ważnym elementem jest także bliskość do rozbudowanej infrastruktury medycznej. Także lokalizacja nowego obiektu jest znacznie lepsza niż dotychczas. Umiejscowienie budynku przy ul. Grunwaldzkiej pozwala na łatwe i szybkie dotarcie do niego. W okolicy WSZZ silnie rozbudowana jest infrastruktura komunikacji miejskiej, dostępny jest też wielopoziomowy parking oraz co bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa pacjentów funkcjonuje nowoczesne lądowisko dla helikopterów. W 2013 roku oddany został do użytku nowopowstały nowoczesny budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Korzyści dla Uczestnika

Dostęp i jakość usług medycznych jest wyznacznikiem jakości życia. Są to jednocześnie obszary, które wymagają inwestycji. Podejmowane działanie ma na celu dostosowanie jakości świadczonych usług medycznych do standardów europejskich. Wieloletnie niedoinwestowanie sektora, zużyty i przestarzały technologicznie sprzęt medyczny uniemożliwiają zagospodarowanie największego i najcenniejszego zasobu, który posiadamy – wykształconych lekarzy specjalistów oraz średni personel medyczny.

Korzyści dla społeczności lokalnej

Nowy obiekt z oddziałami pediatrycznymi i uzupełnienie wyposażenia daje szansę wyleczenia większej ilości pacjentów i poprawę zdrowia pacjentów do 19 roku życia. Szpital cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców województwa ze względu na wysoką fachowość i profesjonalizm. Zakup urządzeń dla oddziałów pediatrycznych WSzZ wzbogaci jakość świadczonych usług.

Realizacja projektu pozwoli Szpitalowi należycie wywiązywać się z zadań i szeroko pojętych obowiązków wobec społeczności regionu.

Realizacja projektu pozwoli na:

 • zwiększenie dostępności do nowoczesnej aparatury diagnostyczno-medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej w regionie,
 • poprawę stanu zdrowia w regionie,
 • skrócenie okresu hospitalizacji i rekonwalescencji pacjentów,
 • usprawnienie organizacji pracy i jakości usług- efekt niemierzalny.

Realizacja projektu umożliwi poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych, zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia oddziału pediatrycznego.

Wpływ na polepszenie jakości opieki zdrowotnej

Projekt w znaczny sposób przyczyni się do wzrostu liczby udzielanych świadczeń oraz konkurencyjność oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach , co stanowić będzie przeciwwagę w marginalizacji naszego regionu w tym zakresie.
Efektem zakupu nowych urządzeń będzie zwiększenie wydajności oddziałów pediatrycznych . Długofalowym efektem projektu będzie poprawa stanu zdrowia dzieci w regionie jak również skrócenie okresu hospitalizacji pacjentów. Zakupiona specjalistyczna aparatura medyczna w znaczny sposób rozszerzy wachlarz świadczonych usług, co w rezultacie doprowadzi do poprawy stanu zdrowia dzięki dostępności do nowoczesnych technik medycznych . Rodzaj usług świadczonych przez oddziały pediatryczne WSzZ stanie się bardziej atrakcyjny dla Beneficjentów Projektu . Nowy sprzęt pozwoli wykonywać usługi według standardów przyjętych przez NFZ.

Podsumowując, polepszenie jakości opieki zdrowotnej małych pacjentów przez realizację Projektu przełoży się na :

 • poprawę poziomu świadczeń zdrowotnych wyrażona jakością przeprowadzanych zabiegów,
 • poprawę profilaktyki stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie liczby pacjentów poddawanych zabiegom rehabilitacyjnym,
 • zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego, a więc skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie,
 • ograniczenia terytorialnej dysproporcji w lokalnej infrastrukturze ochrony zdrowia.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.

Skip to content