logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Rola innowacyjnych systemów telemonitorowania w procesie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz powrocie chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej

 

Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Planowana:

  • Wartość projektu: 2 088 717,21  zł
  • dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 775 409,63 zł

Okres realizacji: I. 2014 r. – I. 2015 r.

Przedmiotowy projekt przyczynił się do poprawy konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, nauka i gospodarki, a także rozwoju wysoko wykwalifikowanych  kadr sektora usług medycznych. Wyniki badań naukowych powstałe w wyniku pracy badawczo-rozwojowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach są za pośrednictwem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego transferowane do gospodarki regionalnej poprzez  przedsiębiorstwa działające na terenie Centrum.

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt medyczny:

– stacjonarne monitory funkcji życiowych;

– telemetryczne monitory funkcji życiowych;

– stacja centralnego monitorowania wraz ze stacją poglądową;

– defibrylatory z funkcją synchronizacji z monitorem funkcji życiowych;

– elektrokardiografy;

– system holterowski;

– echokardiograf wysokiej klasy;

– polisomnograf;

– aparat do prędkości fali tętna i ciśnienia centralnego;

– aparat do oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego.

Bezpośrednim efektem realizacji Projektu było zmodernizowanie laboratorium badawczego, zakupienie nowej aparatury naukowo-badawczej oraz wdrożenie nowej zmodernizowanej usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.

 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1. „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.

Skip to content