logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Cały czas trwa rekrutacja osób chętnych do skorzystania ze szkoleń w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, które prowadzone będą w październiku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Zgłoszenie przyjmowane będą do 24 października. Szkolenia są adresowane do lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, lekarzy POZ oraz położnych. Są elementem dużego projektu pod nazwą „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, w ramach którego w szpitalu, od kilku miesięcy, działa referencyjny Ośrodek Leczenia Niepłodności.

Szkolenia dotyczyć mają takich zakresów jak: postępowanie diagnostyczne, leczenie niepłodności, opieka psychologiczna oraz organizacja opieki nad parami, które potrzebują pomocy. Tematyka kursów, określona w wyżej wymienionym programie, została podzielona na różne poziomy – zależnie od wykształcenia uczestników. Odrębnie odbędą się szkolenia dla: specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, lekarzy POZ i położnych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej, do którego należy dołączyć: kopię dyplomu z oceną końcową oraz oświadczenie dotyczące RODO.  Zgłoszenia można przesyłać: drogą mailową, na adres: ginekologia@wszzzkielce, faksem (numer 41 345 1009) albo składać osobiście, w sekretariacie Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na https://wszzkielce.pl/szkolenia-prokreacja/   Informacje udzielane są również pod numerem telefonu 41 367 12 63.

Ze względu na wydłużony czas rekrutacji, zmieniła się data szkoleń dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Spotkania z tą grupą zawodową odbędą się 25 i 26 października. 29 października planowany jest kurs dla położnych, a 30 października dla lekarzy POZ. Łącznie, w tym roku, ze szkoleń może skorzystać około 220 osób. Kolejne edycje planowane są w następnych latach.

Projekt „Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych oraz budżetu państwa.

Skip to content