logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem  na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

 

Wartość projektu: 16 202 286,93 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej i z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 7 266 598,22 zł

Okres realizacji: III.2009 r. – IX.2011 r.

Zakres projektu obejmował przebudowę i doposażenie Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano łącznie  7355 m2 powierzchni, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował  roboty w branżach ogólnobudowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Poradni Neurologicznej oraz  przystosowanie oddziału do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu  dokonano także zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia, tj.:

– tomografu komputerowego

– aparatu USG

– aparatu EMG

– ucyfrowienia aparatu RTG

– lasera terapeutycznego ze skanerem

– aparatu do terapii polem magnetycznym

– aparatu do krioterapii

– aparatu do elektrostymulacji

– aparatu do terapii prądami diadynamicznymi

– negatoskopu

– roweru treningowego

– steppera

– bieżni rehabilitacyjnej

– schodów do nauki chodzenia

– stołu pionizacyjnego

– kabiny do ćwiczeń i zawieszeń

– pompy infuzyjnej strzykawkowej

– pulsoksymetru

– inhalatora ultradźwiękowego

– sprzętu komputerowego

– innego drobnego sprzętu

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.

Skip to content