logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach planowane jest wprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść. Dyrekcja placówki, 6 listopada, poinformowała o tym przedstawicieli Związków Zawodowych.
Z PDO będą mogli skorzystać pracownicy szpitala zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do programu będzie można przystępować dobrowolnie. PDO nie będzie dotyczył pracowników, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, są zatrudnieni na czas określony lub na podstawie umów cywilno – prawnych. Program nie obejmie również zatrudnionych w WSzZ kobiet, urodzonych do 31 grudnia 1952 roku i pracowników – mężczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1947 roku.
Deklaracje o chęci skorzystania z programu będzie można składać u dyrektora od 9 do 20 listopada br.. Okres ten, jeśli zajdzie taka konieczność, zostanie wydłużony bądź dyrekcja wskaże dodatkowy termin jego realizacji.
Decyzje o włączeniu pracownika do PDO, zostaną podjęte z zachowaniem dbałości o prawidłowość funkcjonowania szpitala. Pod uwagę wzięte zostaną również kwalifikacje i kompetencje danej, a także inne interesy ekonomiczne i organizacyjne placówki.
Pracownikowi, który zostanie objęty PDO, przysługiwać będzie odprawa pieniężna i rekompensata oraz nagroda jubileuszowa, jeżeli osoba nabędzie do niej prawa w ciągu roku od daty rozwiązania umowy o pracę.
Maksymalna, zsumowana wartość świadczenia finansowego (odprawa + rekompensata) może wynieść 9-krotność miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Na wniosek pracownika, wstępną kalkulację należnych mu świadczeń, w związku z przystąpieniem do PDO sporządzać będzie Dział Kadr i Szkolenia.
Osoby, które skorzystają z programu, nie będą mogły pracować w szpitalu, w ramach umów cywilno-prawnych, w ciągu dwóch lat od daty rozwiązania umowy o pracę.

W załączniku poniżej dostępna jest pełna treść Programu Dobrowolnych Odejść. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Szkolenia WSzZ.

– Regulamin

Skip to content