logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, zgodnie z ustawami o zawodach: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w trakcie pracy w szpitalu, gdy udzielają pomocy pacjentom, objęci są ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Przypominamy o tym, w świetle narastającego zjawiska agresji i przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia, w tym również personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach!

Zgodnie z art.222 §1 Kodeksu karnego „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. W przypadkach gdy pracownik ochrony zdrowia był ofiarą agresji lub przemocy fizycznej ze strony pacjenta, bądź osób towarzyszących choremu, organy ścigania powinny zająć się danym przypadkiem z urzędu. W praktyce oznacza to, że po zebraniu dowodów i ujawnieniu sprawcy, prokuratura, z własnej inicjatywy, powinna wystąpić do sądu z aktem oskarżenia przeciwko sprawcy.

Z kolei w sytuacji, gdy dochodzi do znieważenia słownego i pomówienia, sprawa może trafić do sądu, jedynie wówczas, gdy pokrzywdzony wystąpi z oskarżeniem prywatnym.

Więcej informacji na temat zjawisk agresji fizycznej oraz werbalnej wymierzonej w pracowników ochrony zdrowia, znaleźć można na stronie  www.medrisk.pl (Spółka MEDRISK zajmuje się obsługą brokerską WSzZ).

Wszystkie przypadki agresji można również zgłaszać na www.agresja.hipokrates.org Platforma ta jest inicjatywą samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego. Również w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach prowadzony będzie rejestr takich sytuacji, co pozwoli m.in. na dokładne określenie skali zjawiska.

 

Skip to content