logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

  OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w porozumieniu z Okręgową Rada Lekarska w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko
                                      Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz.1515) oraz złożyć dokumenty określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430).

Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w zamkniętych kopertach pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa” wraz z danymi adresowymi kandydata.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
ul. Grunwaldzka 47, 25-736 Kielce.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs spełniających definicję informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902). Materiały dostępne są w siedzibie WSzZ w Kielcach, można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznie pod nr 41 3671565

Skip to content