logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dział Kadr i Szkolenia zajmuje się kompleksową obsługą, pod względem merytorycznym i formalno – prawnym. komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Kierownik: Kinga Brzyśkiewicz
Starszy Specjalista: Aneta Pastuszka
Starszy Specjalista: Joanna Dziuk
Starszy Specjalista: Grażyna Paśkiewicz
Starszy Specjalista: Elżbieta Kantor
Starszy Specjalista: Aneta Gwiździńska

Kontakt:

41 367 15 65
41 367 14 17
41 367 13 47
41 367 13 44

Do zadań działu należy:

– opracowywanie i kompletowanie akt osobowych nowych pracowników, rejestracja w ZUS-ie i wykonywanie czynności związanych z przeniesieniem, zwolnieniem, przejściem na emeryturę lub rentę zgodnie z obowiązującymi przepisami

– przygotowywanie i przedkładanie kierownikowi Działu Kadr i Szkolenia propozycji wynagradzania, według zasad określonych w przepisach, układzie zbiorowym i regulaminie pracy

– dokonywanie wyliczeń wysokości wynagrodzenia z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych oraz wszelkich zmian płacowych

– prowadzenie kompleksowej ewidencji pracy pracowników zatrudnionych w szpitalu, łącznie z ewidencją nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej oraz wyjazdów służbowych

– przygotowanie wniosków rentowych i emerytalnych pracowników oraz załatwianie z tym związanych formalności, w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych

– prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących pobierania zasiłków chorobowych

– nadzór i kontrola nad wykorzystaniem przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego urlopów wypoczynkowych zaległych i bieżących

– współpraca z zewnętrznymi instytucjami w tym m.in.: Urzędem Marszałkowskim WŚ, ZUS, urzędami pracy, uczelniami wyższymi, Ministerstwem Zdrowia

– opracowanie planów szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także opieka nad rezydentami, stażystami oraz praktykantami

– współpraca z lekarzem profilaktykiem w zakresie terminowego wpływu zaświadczeń o zdolności do pracy w WSzZ

– kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników szpitala

– kompletowanie list obecności do celów ewidencyjnych

 

 

 

Skip to content