logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr hab Wojciech Kiebzak, kierownik działu Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii został profesorem Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dr hab. Wojciech Kiebzak jest specjalistą rehabilitacji ruchowej, absolwentem studiów z zakresu zarządzania ochroną służby zdrowia, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii. W 2016 roku, na I Walnym Zjeździe został wybrany Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Fizjoterapii. Ukończył szkolenia z wielu metod terapeutycznych, w tym  szkolenie z metody Vojty, której licencję uzyskał w Monachium, pod kierunkiem Profesora Vaclava Vojty. Pracuje jako profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest autorem programów studiów wyższych z zakresu fizjoterapii.  Członek czterech kadencji  ZG PTF. W zarządzie PTF zajmował się min. pracami w komisji ds. kursów zawodowych oraz komisji ds. współpracy z NFZ. W latach 1995–2003 był prezesem PTF oddziału Świętokrzyskiego. W latach 2015-2019 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Jest członkiem rad naukowych Ogólnopolskiej Fundacji Promyk Słońca oraz czasopism „Studia Medyczne” (2001-2013) i  „Fizjoterapia Polska”, w czasopiśmie tym pełni funkcję koordynatora  naukowego ds. współpracy z ośrodkami w Polsce (Polish Scientific Coordinator). Jest wyróżnionym recenzentem naukowym oraz pełni funkcję Executive Editor w wydawnictwie „Polish Annals of Medicine”. W latach 2013 i 2015 odbył staże kliniczno-naukowe – The Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos.

W swojej pracy naukowej, w części teoretycznej, prof. Kiebzak zajmuje się budową modeli mechanizmów kontroli neuromotorycznej oraz tworzeniem opracowań narzędzi statystycznych, metodologii badań. W części klinicznej swojej pracy, zajmuje się doskonaleniem technik diagnostyki neurokinezjologicznej, szczególnie u skrajnych wcześniaków, dzieci z grupy ryzyka oraz kształtowaniem skutecznych planów terapii schorzeń narządu ruchu o różnej etiologii.

Dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK w latach 1986-2015 był kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach oraz członkiem Komisji Jakości świadczonych usług w tym szpitalu i członkiem wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego. Od 2015, jest kierownikiem Działu Fizjoterapii i konsultantem naukowo-klinicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz konsultantem naukowym Zakładu Rehabilitacji ŚCO. Jest autorem systemu rozliczeń świadczeń, z zakresu rehabilitacji w Polsce, który powstał w 1999 r., w ramach Świętokrzyskiej Kasy Chorych, brał udział w pracach AOTM, nad koszykiem świadczeń w dziedzinie Rehabilitacja Lecznicza, jako ekspert Ministra Zdrowia. Pracuje również jako biegły sądowy.  W latach 1994 – 2000, współorganizował szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i wczesnej terapii dzieci, z zaburzeniami centralnej koordynacji, pod patronatem Fundacji Promyk Słońca, w latach 2000 – 2001 był współorganizatorem  Ogólnopolskiego Porozumienia Metod Rehabilitacji Funkcjonalnej. W latach 2011 – 2016, był członkiem Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek, ubiegających się o prawo do prowadzenia specjalizacji w  dziedzinie fizjoterapia, powołanym przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, od 2016 roku jest  członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych w Kielcach. Był współautorem opracowania standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu fizjoterapeuta w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem wielu opinii eksperckich w tym min.: w sprawie uchwały CEN BT C94/2011, dotyczącej osteopatii w europejskim systemie ochrony zdrowia. Jest pomysłodawcą i głównym autorem Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej jak i kierownikiem naukowym kursów zawodowych, kierownikiem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii oraz autorem programu pt.: Promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom postawy w szkołach podstawowych w Kielcach oraz propagatorem działań profilaktycznych przeciw porażeniom nerwu strzałkowego u zbieraczy truskawek. W 2016 roku, był członkiem Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapii powołanym przez Ministra Zdrowia, którego zadaniem było przygotowanie I Walnego Zjazdu Fizjoterapeutów.

W swoim dorobku dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK ma dwie monografie oraz ponad 100 publikacji naukowych, wystąpień w kraju i zagranicą, jest  inicjatorem powstania oraz głównym autorem Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej, współautorem Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2016 roku, został powołany na stanowisko przewodniczącego komisji Antymobbingowej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK. W latach 2007-2015, był organizatorem IX edycji Konferencji Naukowej „Pomóżmy lepiej żyć”. Obecnie został członkiem Uczelnianej Komisji ds. Komercjalizacji Dóbr Intelektualnych UJK.

Olbrzymią motywację do kontynuowania działalności naukowej, stanowi dla prof. Kiebzaka chęć budowania nowych zespołów, młodych naukowców dla  realizacji celu tworzenia nowoczesnej, skutecznej i taniej opieki nad pacjentem z uszkodzeniami narządu ruchu o różnej etiologii.
Za swoje zaangażowanie wyróżniony  został  min. odznakami państwowymi, resortowymi oraz Złotą Odznaką PTF oraz TWK,  nagrodą – Współtwórca  Sukcesu Targi Kielce, nagrodami Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2016 roku, prof.  Kiebzak otrzymał Certificate of Excellence in Reviewing Elsevier Amsterdam The Nederlands.

 

 

Skip to content