logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usług kluczowych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Usługi kluczowe świadczone przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach to:

 1.       udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy,
 2.       obrót i dystrybucja produktów leczniczych.

Operator usługi kluczowej, to podmiot który spełnia poniższe warunki:

 1. podmiot świadczy usługę kluczową,
 2. świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
 3. incydent bezpieczeństwa w zakresie systemów IT miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jako operator usługi kluczowej podejmuje odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należy zaliczyć:

 • Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości,
 • Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
 • Blokada dostępu do usług,
 • Niechciana poczta (SPAM),
 • Socjotechnika,
 • Phishing.

W celu ochrony przed zagrożeniami należy:

 • Używać aktualne oprogramowanie antywirusowe – stosowanie ochrony w czasie rzeczywistym, włączanie aktualizacji automatycznych,
 • Skanować oprogramowaniem antywirusowym wszystkich urządzeń podłączanych do komputera – pendrive’y, płyty, karty pamięci,
 • Aktualizować systemów operacyjnych i używanego oprogramowania,
 • Nie otwierać plików nieznanego pochodzenia,
 • Wszystkie pobrane pliki skanować programem antywirusowym,
 • Nie korzystać ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Cyklicznie skanować komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzać procesy sieciowe,
 • Nie odwiedzać stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze – najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,
 • Nie podawać swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie ma pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • Zawsze weryfikować adres nadawcy wiadomości e-mail,
 • Zawsze zabezpieczać hasłem lub szyfrować wiadomości e-mail zawierające poufne dane – hasło należy przekazywać innym sposobem komunikacji,
 • Cyklicznie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych,
 • Zawsze mieć włączoną zaporę sieciową „firewall”
 • Zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera,

 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w celu ochrony przed zagrożeniami wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach stosuje wewnętrzne procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Każdy, kto ma dostęp do informacji zobowiązany, jest zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym oraz złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzającego znajomość ich treści oraz przestrzegania ich zapisów.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach szacuje ryzyko dla swoich usług kluczowych, zbiera informacje o zagrożeniach i podatnościach, stosuje środki zapobiegające i ograniczające wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego oraz zgłasza tzw. incydenty poważne do CSIRT GOV, korzystając w tym zakresie ze wsparcia podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podstawę do identyfikacji ryzyka stanowią procesy i aktywa Szpitala, których realizacja ma bezpośredni wpływ na świadczenie usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Reakcja na niepożądane zdarzenia (incydenty) lub podatności:

 1. Każdy pacjent, osoba odwiedzająca pacjentów, pracownik, współpracownik Szpitala w przypadku zauważenia:
  • próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar;
  • powzięcia wątpliwości co do stanu technicznego urządzeń informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe;
  • innych budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji, a mogących wpłynąć na świadczenie usług, proszony jest o zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji na adres e-mail:  informatyka@wszzkielce.pl.
 2. Każdy użytkownik (pracownik lub osoba z firmy zewnętrznej współpracującej ze Szpitalem) ma obowiązek zgłaszania zauważonych przez siebie incydentów oraz odnotowania wszystkich szczegółów związanych z incydentem.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zabrania użytkownikowi zgłaszającemu problem lub naruszenie bezpieczeństwa wykonywania jakichkolwiek działań „na własną rękę” rozwiązujących problem, za wyjątkiem działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu. Użytkownik w miarę możliwości powinien zabezpieczyć materiał dowodowy.

Skip to content