logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I   partnerzyPartnerzy biorący udział w przedsięwzięciu:

– Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

– Świętokrzyskie Centrum Onkologii

– Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Planowany:

– koszt  realizacji projektu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach: 5 905 628,32 zł

– kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 5 008 296,05 zł

Okres realizacji: II. 2010 r. – IX. 2012 r.

O projekcie: Projekt jest wspólnie realizowany przez  partnerów, w tym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie technologii informatycznych usprawniających obsługę procesu leczenia pacjenta. Celem projektu jest rozwój, integracja i bezpieczna wymiana danych systemów informatycznych w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, poprawiając bezpieczeństwo zdrowia pacjenta oraz bezpieczeństwo systemów i sieci.

Projekt informatyzacji jest początkowym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów medycznych, umożliwiającym w przyszłości włączenie świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do budowanej krajowej „Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” dla całego systemu ochrony zdrowia. Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych u wszystkich partnerów oraz opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy informatycznej, umożliwiającej wymianę danych medycznych między jednostkami wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania systemowego.

Zakres projektu realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – wdrożenie/zakup m.in.:

– platformy elektronicznej wymiany danych medycznych wraz z Regionalnym Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia, Regionalnym Centrum Teleradiologicznyme-Kartą Zgłoszenia Nowotworu,

–  modułów systemów szpitalnych i laboratoryjnych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

– systemów elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS

– sprzętu i urządzeń do wyposażenia serwerowi, tj.: serwery (klastry serwerów), macierze, urządzenia do archiwizacji danych

– sprzętu i urządzeń do modernizacji sieci, np. urządzeń aktywnych oraz oprogramowania do zarządzania siecią – systemów i sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa danych i dostępu do informacji

– komputerów (stacje robocze) wraz z oprogramowaniem użytkowym

-aplikacji „e-Rejestracja pacjentów przez Internet” Projekt zapewni korzyści dla wszystkich Pacjentów, partnerów projektu, pozostałych publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia oraz całego regionu województwa świętokrzyskiego.

Etapy realizacja projektu:

– Infrastruktura sieciowa – zrealizowane w 2011 roku

– Ochrona sieci komputerowej – zrealizowane w 2011 roku

– Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie) – zrealizowane w 2012 roku

– Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, drukarki i inny) dla użytkowników – zrealizowane w 2012 roku

– Centralny system archiwizacji badań obrazowych – postępowanie przetargowe nr AZP241-115/12

– E-rejestracja – zaplanowane na 2013 rok – Elektroniczna dokumentacja medyczna – zaplanowane na 2013 rok

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Skip to content