Zasady odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu odbywają się codziennie.
 2. Ze względów organizacyjnych należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych oraz posiłków.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w godzinach nocnych przebywanie w oddziale osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 4. W uzasadnionych wypadkach (np. epidemiologicznych) odwiedziny mogą być ograniczone lub zakazane.
 5. Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału. Jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać więcej niż 2 osoby.
 6. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub miejsce wydzielone.
 7. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 8. W planach wizyt należy uwzględnić zalecenia poszczególnych oddziałów wynikających ze specyfiki ich pracy.
 9. Ze względów zdrowotnych szczególną ostrożność należy zachować w przypadku odwiedzin pacjentów przez dzieci. W takich przypadkach opiekun dziecka winien zawsze zapytać o zgodę lekarza lub pielęgniarkę oddziału i czuwać nad bezpieczeństwem dziecka.
 10. Osoby odwiedzające przed wejściem na oddział obowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni Szpitala.
 11. Wizyty w oddziale przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych mogą się odbywać po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Szpitala, w terminie i miejscu ustalonym z ordynatorem/kierownikiem oddziału.
 12. Czas odwiedzin należy poświęcić choremu, dbać o jego komfort i bezpieczeństwo.
 13. Osoby odwiedzające mają prawo do pomocy chorym w zakresie uzgodnionym z personelem oddziału.
 14. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna sprawowana przez rodzinę lub inną wskazaną osobę, może się odbywać zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 15. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne nie wolno przechowywać żywności na salach chorych. Oddziały dysponują lodówkami na żywność. Należy przestrzegać zasad korzystania z lodówki.
 16. Rodzaj i ilość przynoszonych produktów żywnościowych, szczególnie w oddziałach pediatrycznych powinna być ustalona z personelem oddziału.
 17. Odwiedzający nie mogą spożywać posiłków w salach chorych. W budynku głównym Szpitala znajduje się bufet gastronomiczny (czynny w tygodniu w godz. 8:00-17:00, w weekend 9:00-17:00).
 18. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  1. opuszczania sali chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie,
  2. zachowania się w sposób kulturalny, dyskretny, nieuciążliwy dla odwiedzanego oraz innych pacjentów,
  3. przestrzeganie ciszy nocnej (w godzinach 22:00-6:00)
  4. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
  5. stosowania się do poleceń personelu Szpitala,
  6. poszanowania mienia Szpitala,
  7. korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających-ogólnodostępnych,
  8. zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach.
 19. W szpitalu obowiązuje zakaz:
  1. odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  2. odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji,
  3. przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  4. oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
  5. siadania lub leżenia na łóżkach pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
  6. wprowadzania/przynoszenia zwierząt,
  7. przynoszenia kwiatów,
  8. filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody,
  9. przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
  10. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  11. zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  12. przywłaszczania sobie cudzego mienia,
  13. manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
  14. używania urządzeń elektrycznych na salach chorych np.: grzałek, czajników elektrycznych,
  15. posługiwania się telefonami komórkowymi w miejscach oznaczonych zakazem ich używania.
 20. Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie wskazanej przez pacjenta oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
 21. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie sali Szpitala.
 22. W trudnych sytuacjach, uzasadnionych dobrem chorego, innych pacjentów lub dobrem Szpitala personel może wezwać służby porządkowe Szpitala, pracowników ochrony lub policję w celu przywrócenia należytego porządku.