II Klinika Kardiologii

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kielcach to nowoczesny, pełnoprofilowy, referencyjny ośrodek kardiologiczny (stopnia IIIA), którego celem jest  specjalistyczne leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych.
Strukturę Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (ŚCK) tworzą:- I i II Klinika Kardiologii – (2 x po 46  łóżek, w tym 2x po 6 monitorowanych łóżek intensywnego nadzoru),

– Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej – 13 łóżek intensywnego nadzoru
Kierownik: dr n.med.Janusz Sielski,

– Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna wraz z Pracowniami Prób Wysiłkowych, Echokardiografii, Holterowska, Kontroli Stymulatorów Serca
Kierownik dr Krzysztof Dybich,

– Blok operacyjny z Pracownią Hemodynamiki, Ośrodkiem Implantacji Sztucznych Stymulatorów Serca, Pracownią Elektrofizjologii
Kierownik: dr n.med. Wojciech Gutkowski

– Oddział Kardiochirurgii
Kierownik: dr n.med. Edward Pietrzyk

ŚCK ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju i w najbliższym regionie. Prowadzi specjalizacje lekarskie z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych. Stanowi ważne zaplecze naukowe i szkoleniowe dla studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

II Klinika Kardiologii i zlokalizowana jest na III piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Klinika  prowadzi kompleksową specjalistyczną diagnostykę i leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak: ostre zespoły wieńcowe – zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia (NSTEMI), dusznica bolesna, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu, niewydolność serca, stany zapalne wsierdzia i osierdzia, wady serca, pacjentów z kardiologicznymi powikłaniami nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Jeśli zachodzi potrzeba diagnozuje i przygotowuje chorych do zabiegów kardiologii nieinwazyjnej (koronarografia, angioplastyka, badania elektrofizjologiczne, ablacje, wszczepienie rozrusznika, kardiowertera-defibrylatora, stymulatora resynchronizującego) oraz zabiegów kardiochirurgicznych (operacje pomostowania aortalno-wieńcowego, wrodzonych i nabytych wad serca)  itp. Klinika oferuje pełen zakres zabiegów w dziedzinie elektroterapii (implantacje kardiostymulatorów, ICD, CRT oraz badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji).
Sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażone w aparaturę do stałego monitorowania funkcji życiowych chorego, służą leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, ciężką niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu. Tutaj prowadzona jest także opieka nad pacjentami w pierwszej dobie po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych. Całodobowa opieka nad pacjentami prowadzona w Klinice zapewnia bezpieczeństwo chorych oraz zachowanie ciągłości diagnostyki i terapii. O każdej porze pracujący w klinice lekarze i pielęgniarki są gotowi do udzielenia profesjonalnej pomocy chorym.
W naszej codziennej pracy z  pacjentami nie zapominamy o szeroko pojętej prewencji chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i właściwego leczenia najczęstszych czynników ryzyka, takich jak: zaburzenia gospodarki lipidowej i cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nadwaga oraz nikotynizm.
Obok świadczenia usług medycznych w II Klinice prowadzona jest także działalność naukowa i dydaktyczna. Cyklicznie organizowane są kursy specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii oraz konferencje szkoleniowe dla lekarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii lub chorób wewnętrznych mogą odbywać staże specjalizacyjne z kardiologii korzystając z wiedzy i pomocy lekarzy kliniki oraz  dostępnej aparatury medycznej.
Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Kontakt:
Sekretariat: tel.: (41) 36-71-456; fax: (41) 36-71-456
Gabinet lekarski: (41) 36-71-508
Gabinet lekarski – sale intensywnego nadzoru kardiologicznego: (41) 36-71-504
Główna dyżurka pielęgniarska: (41) 36-71-475
Pracownia echokardiografii: (41) 36-71-501
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Marianna Janion, telefon: (41) 36-71-539
Z-ca Kierownika Kliniki: Dr n. med. Jacek Kurzawki
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Anna Nowak
W Klinice pracuje 12 lekarzy w tym dr hab. n.med. prof. UJK Anna Polewczyk, dwóch lekarzy z tytułem dr n.med. Edyta Radomska i Halina Brzyżkiewicz, oraz 22 pielęgniarki.

Wykonywane zabiegi:
koronarografia, angiografia pomostów naczyniowych, angiografia tętnic obwodowych
– angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów metalowych oraz powlekanych
– implantacja kardiostymulatora
– implantacja kardiowertera-defibrylatora  (ICD)
– implantacja stymulatora resynchronizującego (CRT)
– programowanie i kontrola urządzeń do elektroterapii
– badanie elektrofizjologiczne (EPS), ablacja podłoża zaburzeń rytmu
– kardiowersja elektryczna
– badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (TTE, TEE)
– echokardiograficzne badanie obciążeniowe (test dobutaminowy)
– test wysiłkowy na bieżni oraz cykloergometrze
– test pionizacyjny (tilt test)
– całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
– 24-godzinne monitorowanie EKG (holter EKG)
– wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (operacje zastawek serca, tętniaków aorty, opercje naczyń wieńcowych tzw. by-pasy)
– wstępna kwalifikacja do zabiegów przezskórnych leczenia wad serca (zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ASD).
Klinika umożliwia odwiedziny pacjentów po wizytach lekarskich, w godzinach: 12:00-18:00
Godziny udzielania informacji osobom upoważnionym przez pacjentów: 13:00 – 14:00