Realizowane projekty

22 kwietnia 2021

Informacje ogólne: Nazwa: Zakup sprzętu i aparatury: doposażenie ośrodków transplantacyjnych: zakup pojemników do przechowywania i transportu narządów lub złożonych, unaczynionych przeszczepów wielotkankowych w celach transplantacyjnych w 2020 r. w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2021 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Cel projektu: zakup 2 pojemników do przechowywania i transportu nerki Grupa docelowa: pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach Efekty: Usprawnienie organizacji pracy i jakości usług. Zwiększenie zasięgu świadczonych usług. Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkolog...

Opublikowano w projekty unijne przez Dział Informatyki
22 kwietnia 2021

Informacje ogólne: Nazwa: Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i lecenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Cel projektu: Zakup Aparatu USG z możliwością echokardiografii. Grupa docelowa: pacjenci WSzZ objęci rehabilitacją kardiologiczną. Efekty: Poprawa poziomu świadczeń zdrowotnych wyrażona jakością przeprowadzonych badań, poprawa profilaktyki stanu zdrowia pacjentów WSzZ, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie, ograniczenie terytorialne dysproporcji w lokalnej infrastrukturze ochrony zdrowia. Lokalizacja: Opublikowano w projekty unijne przez Dział Informatyki

29 maja 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 Europejski Fundusz Społeczny

Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

 i zdrowotnych

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

      Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   Wartość projektu:

 • całkowita wartość projektu: 40 012 519,62 PLN
 • wartość zadania Partnera nr 5 – Wojewódzki Szpital Zespolony: 7 900 400,63 PLN, w tym:
 • płatność ze środków europejskich w kwocie 6 746 624,99 PLN
 • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 658 787,97 PLN
 • wkład własny: 494 987,67 PLN

  Czas realizacji:

 • rozpoczęcie 01.03.2020r.
 • zakończenie: 31.12.2021r.

    Cel projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród persone...
  Opublikowano w projekty unijne przez Dział Informatyki
10 lutego 2020

      Informacje ogólne: Nazwa: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, ul. Artwińskiego 1, ul. Radiowa 7   Czas realizacji:

 • Okres realizacji projektu: od 2016-07-12 do 2021-12-31

  Wartość projektu: – wartość całkowita: 13 230 954,15  zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 7 205 613,17 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 5 023 000,00 zł   Cele projektu i planowane efekty: poprawa e...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: ,
17 października 2019

      Informacje ogólne: Nazwa: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Położnictwa i Ginekologii  –...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags:
14 listopada 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku   Wartość projektu: – wartość całkowita: 2 121 756,48 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 944 677,51 zł – wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 803 409,00 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku: 170 000,00 zł R...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: ,
25 października 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku   Wartość projektu: – wartość całkowita: 301 163,26 – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 251 013,71 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 35 237,62 zł   Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest poprawa infrastruktury ...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags:
15 maja 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: 30.11.2021r Wartość projektu: – wartość całkowita: 37 216 456,65 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 31 542 655,35 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 246 419,89 zł   Cele projektu i planowane efekty:   Zakres projektu: – oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii –...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
2 marca 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: I kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 8 488 017,90 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 7  013 810,87 zł – wartość dotacji z budżetu Wojewódz...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
21 grudnia 2017

I. Informacje ogólne: Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45. Czas realizacji: III kw. 2018 roku.   Wartość projektu: Wartość całkowita: 4 434 782,97 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 613 635,94 zł Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 550.000,00 zł   II. Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu było wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która tworzy tworzyła warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nieró...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne