Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

9 października 2017

I. Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem.

Czas realizacji:   II kw. 2019 roku.

Wartość:

– całkowita:   11.983.102,00 zł (planowana)

– dofinansowania z Unii Europejskiej:   8.500.000,00 zł

        – dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego:   1.499.999,78 zł (dodatkowe środki dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego:   1.900.000,00 zł)

 

II. Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zapewnienie bezpiecznego dostępu do Centrum Urazowego. Realizacja Projektu wpłynie na poprawę dostępności, jakości oraz efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu. Celem projektu jest poprawa zdrowia społeczeństwa co prowadzi do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy i ukierunkowanie na zapewnienie równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych oraz wsparcie służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, a także zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia świadczeń zdrowotnych.

W ramach zadania przewiduje się roboty budowlano-montażowe oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tj.:

– rezonansu magnetycznego;

– tomografu komputerowego;

– kardiomonitorów z centralą monitorującą;

– respiratora;

– bronchoskopu z torem wizyjnym.

Budowa Centrum Urazowego dla Dorosłych (październik 2018 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz  środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Opublikowano w projekty unijne przez admin