Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności

5 kwietnia 2018

Informacje ogólne:

Nazwa: Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: Projekt zakończony na podstawie porozumienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z Instytucja Pośredniczącą – Ministerstwem Zdrowia – z dnia 18 lutego 2019 r.

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY!

 

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 50 163,75 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Projekt przewiduje szkolenia dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, położnych oraz lekarzy POZ w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności – z terenu województwa świętokrzyskiego.

W wyniku realizacji Projektu podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej z województwa świętokrzyskiego w zakresie problemów niepłodności, promocji zdrowia prokreacyjnego, wstępnej diagnozy oraz standardów postępowania na poziomie POZ i AOS. Szkolenia prowadzić będą specjaliści z w/w dziedzin. Potrzeba realizacji Projektu wynika z problemu jakim jest niedostateczny poziom kompetencji kadr medycznych w województwie świętokrzyskim w zakresie niepłodności.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest referencyjnym ośrodkiem leczenia niepłodności, a realizacja Projektu jest jedną z form ich wsparcia. Działania w ramach Projektu są zgodne z właściwymi politykami, zasadami wspólnotowymi i Programem kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Głównym zadaniem Projektu będą szkolenia w zakresie:

– Postępowania diagnostycznego

– Leczenia niepłodności

– Opieki psychologicznej

– Organizacji opieki nad parą z problemami płodności

Tematyka szkoleń została określona w Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce i podzielona na 3 poziomy:

1 Doradztwo i konsultacja dla personelu POZ;

2 Przeprowadzania odpowiednich i prostych testów diagnostycznych dla personelu opieki specjalistycznej w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

3 Skierowanie do dalszych badań w ramach kompleksowej opieki- zaawansowany poziom opieki dla lekarzy specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa.

W wyniku realizacji Projektu  zostaną osiągnięte wskaźniki:

– rezultatu:

  • Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze związanym  z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi- [303] os.
  • Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarze związanym  z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi- [273] os.

– produktu:

  • Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarze związanym  z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi -[351] os.
  • Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarze związanym  z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi- [318] os.

 

Projekt „Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych oraz z budżetu państwa.

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne