Przebudowa Oddziału Neurologicznego z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną

26 listopada 2015

Celem projektu jest poprawa dostępu mieszkańców regionu do wysokiej jakości usług ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i rozbudowę oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i komputerowego. Realizacja inwestycji jest związana z dostosowaniem zakładu do obecnych standardów oraz warunków koniecznych do spełnienia w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Po przebudowie budynek szpitala i przychodni będzie przeznaczony dla oddziałów neurologicznych i rehabilitacyjnych o łącznej ilości 149 łóżek oraz zespołu przychodni i gabinetów specjalistycznych wraz z wymaganymi pomieszczeniami dla personelu medycznego i technicznego.

„Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.”

Cel realizacji przedmiotowego projektu jest w pełni zbieżny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tj. Celem 5 „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego” i Osią Priorytetową 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.

Realizacja powyższego celu spowoduje zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki neurologicznej dla pacjentów z terenu miasta Kielce oraz Regionu Świętokrzyskiego. Przykładowo z istniejących na chwilę obecną 55 łóżek znajdujących się w oddziale neurologicznym po przeprowadzonej inwestycji ilość ta wzrośnie do 149 łóżek, z czego 24 łóżka z przeznaczeniem dla pacjentów rehabilitacji neurologicznej.

W znacznym stopniu ulegnie poprawie komfort i standard świadczonych usług poprzez zapewnienie większej powierzchni przypadającej dla pacjenta.

Ponadto w ramach niniejszego projektu przewiduje się uzupełnienie aparatury medycznej dla Oddziału Neurologicznego. Dla podniesienia standardów w zakresie opieki nad pacjentami niezbędny jest zakup sprzętu medycznego który uzupełni dotychczas zakupioną aparaturę. Dotyczy to głównie sali intensywnego nadzoru w Pododdziale Leczenia Udarów Mózgu. W ramach niniejszego projektu przewidziano zakup m.in. kardiomonitorów z centralą monitorującą umożliwiającą nadzór istotnych parametrów życia pacjenta. Niezwykle ważny jest także zakup pomp infuzyjnych stanowiących standardowe wyposażenie oddziałów intensywnej opieki medycznej w tym Oddziału Neurologicznego. Analizując stan istniejącego wyposażenia, zaznaczając fakt rejestrowania coraz większej liczby nowych zachorowań na choroby neurologiczne, w tym zachorowań na udar mózgu, zakup w/w wyposażenia pozwoli skuteczniej ratować życie pacjentów.

Poza wymienioną aparaturą medyczną przewiduje się zakup sprzętu do rehabilitacji neurologicznej. Zakup nowego i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego pozwoli na sprawniejsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze przywracanie utraconych funkcji ruchowych u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi np. po przebytych udarach mózgu, SM, SLA, dyskopatiach. Przewiduje się zakup także sprzętu komputerowego, który pozwoli na wymianę wyeksploatowanego i przestarzałego istniejącego sprzętu komputerowego oraz uzupełnienie braków w infrastrukturze komputerowej. Zmiany te są konieczne aby przystosować komputery do aktualnych i przyszłych wymogów jakie stawiają istniejące i powstające systemy operacyjne oraz informatyczne. Zakup sprzętu pozwoli także na sprawniejszą i bezpieczniejszą wymianę informacji pomiędzy systemem informatycznym szpitala a systemem informacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto niezbędne jest wyposażenie oddziału w standardowy sprzęt konieczny do jego normalnego funkcjonowania i świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami. Przedsięwzięcie w części kwalifikowanej zostanie sfinansowane z następujących źródeł: – Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W przypadku badanej inwestycji udział ten wynosi 53,35 %. – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 46,65%,

Opublikowano w projekty unijne przez admin