Projekt nr WND-RPSW.02.02.00-26-020/10 „e-Zdrowie”

26 listopada 2015

„e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych
w jednostkach służby zdrowia – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2.
„Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

partnerzy

 

Podmioty biorące udział w przedsięwzięciu:

 

– Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
– Świętokrzyskie Centrum Onkologii
– Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

 


O projekcie:

Projekt jest wspólnie realizowany przez wyżej wymienionych partnerów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie technologii informatycznych usprawniających obsługę procesu leczenia pacjenta. Celem projektu jest rozwój, integracja i bezpieczna wymiana danych systemów informatycznych w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, poprawiając bezpieczeństwo zdrowia pacjenta oraz bezpieczeństwo systemów i sieci.

Projekt informatyzacji jest początkowym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów medycznych, umożliwiającym w przyszłości włączenie świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do budowanej krajowej „Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” dla całego systemu ochrony zdrowia. Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych u wszystkich partnerów oraz opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy informatycznej, umożliwiającej wymianę danych medycznych między jednostkami wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania systemowego. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przedmiotem projektu są:

– platforma elektronicznej wymiany danych medycznych wraz z Regionalnym Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia, Regionalnym Centrum Teleradiologicznym i e-Kartą Zgłoszenia Nowotworu,
– nowe i rozbudowane o nowe moduły systemy szpitalne i laboratoryjne umożliwiającej prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
– systemy elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS
– sprzęt i urządzenia do wyposażenia serwerowi, takie jak np. serwery (klastry serwerów), macierze, urządzenia do archiwizacji danych,
– sprzęt i urządzenia do modernizacji sieci, np. urządzenia aktywne oraz oprogramowanie do zarządzania siecią,
– systemy i sprzęt do zapewnienia bezpieczeństwa danych i dostępu do informacji,
– komputery (stacje robocze) wraz z oprogramowaniem użytkowym,
-aplikacja e-Rejestracja pacjentów przez Internet. Projekt ten przyniesie korzyści dla Pacjentów, wszystkich partnerów projektu, pozostałych publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia oraz całego regionu województwa świętokrzyskiego.

 

Realizacja projektu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach:

 – Infrastruktura sieciowa – zrealizowane w 2011 roku
– Ochrona sieci komputerowej – zrealizowane w 2011 roku
– Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie) – zrealizowane w 2012 roku
– Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, drukarki i inny) dla użytkowników – zrealizowane w 2012 roku
– Centralny system archiwizacji badań obrazowych – postępowanie przetargowe nr AZP241-115/12
– E-rejestracja – zaplanowane na 2013 rok
– Elektroniczna dokumentacja medyczna – zaplanowane na 2013 rok

Opublikowano w projekty unijne przez admin