Formularz zgłoszeniowy

DANE PODSTAWOWE

POLA NIEOBOWIĄZKOWE


OŚWIADCZENIA/ZGODY**

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Klinikę Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości możliwość zmiany Regulaminu i zobowiązuję się każdorazowo do zapoznania się ze zmianami w całym okresie realizacji Projektu.
2. Dobrowolnie przystępuję do udziału w projekcie (szkoleniu) – uczestnik indywidualny.
3. Oświadczam, iż posiadam ważne prawo wykonywania zawodu.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronach internetowych związanych z projektem oraz w celu dokumentowania realizacji projektu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1191 ze zm.). Wyrażenie zgody oznacza, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkoleń będą mogły zostać wykorzystane jedynie w celu realizacji projektu. Zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem WSzZ w Kielcach, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu/zgodzie.
5. Oświadczam, iż w przypadku rezygnacji ze szkolenia w nieregulaminowym terminie, zobowiązany/a będę, na żądanie WSzZ w Kielcach do zwrotu kosztów.
6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą OŚWIADCZAM, że wszystkie dane w formularzu są prawdziwe.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oświadczenia RODO i akceptuję jego treść.

** wymóg formalny uczestnictwa w szkoleniu