Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

15 maja 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: IV kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 10 242 462,22 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 8 701 910,89 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego:   Cele projektu i planowane efekty: Zakres projektu: – oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii – przystosowanie sali na I p. zajmowanej ...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
5 kwietnia 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: I kw. 2018 r. – IV kw. 2020 r. Wartość projektu: – wartość całkowita: 50 163,75 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 42 278,00 zł – wartość dofinansowania z budżetu państwa:  6 380,83 zł   Cele projektu i planowane efekty: Projekt przewiduje szkolenia dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, położnych oraz lekarzy POZ w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności – z t...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
2 marca 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: III kw. 2018 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 8 469 845,28 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 7 198 985,98 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa ...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
21 grudnia 2017

I. Informacje ogólne: Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45. Czas realizacji: III kw. 2018 roku.   Wartość projektu: Wartość całkowita: 4 456 882,28 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 740 930,98 zł Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 550.000,00 zł   II. Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która będzie tworzyła warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nierówności w zakresie ...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
9 października 2017

I. Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem.

Czas realizacji:   III kw. 2018 roku.

Wartość:

– całkowita:   11.983.102,00 zł

– dofinansowania z Unii Europejskiej:   8.500.00,00 zł

           – dotacji z budżetu Województwa Świętokrzysk...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
28 listopada 2014

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Nazwa: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem Lokalizacja: Obiekt, w którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. Okres realizacji : VI. 2013 r. – V. 2015 r. Wartość projektu: 54 377 452,08 zł Źródła finansowania:

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 70 %
  • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Przeznaczenie i zasadność realizacji: Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia populacji w wieku rozwojowym do 18 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach powyżej tego roku, podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, realizowanie zadań z z...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
30 lipca 2014

Nazwa: Rola innowacyjnych systemów telemonitorowania w procesie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz powrocie chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej

  Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym. Planowana:

  • Wartość projektu: 2 088 717,21  zł
  • dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 775 409,63 zł

Okres realizacji: I. 2014 r. – I. 2015 r. Przedmiotowy projekt przyczynił się do poprawy konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, nauka i gospodarki, a także rozwoju wysoko wykwalifikowanych  kadr sektora usług medycznych. Wyniki badań naukowych powstałe w wyniku pracy badawczo-rozwojowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach są za pośrednictwem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego transferowane do gospodark...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
10 czerwca 2013

Nazwa: Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym. Planowana:

  • wartość projektu: 2 049 381,83 zł
  • dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 741 974,55 zł

Okres realizacji: VI. 2011 r. – XII. 2013 r. Przedmiotem projektu było wyposażenie Oddziału Neurologii w nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki czemu stworzone została  nowoczesna baza naukowo-technologiczna i  badawczo-rozwojowa, z której korzystają: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, jako instytucja biznesu wprowadzająca wyniki ba...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
13 kwietnia 2013

Nazwa: Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach   Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym. Planowana: – wartość projektu: 3 365 000,00 zł – dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 860 250,00 zł Okres realizacji: I. 2013 r. – II. 2014 r. Przedmiotem Projektu  było wyposażenie I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii w nowoczesny sprzęt medyczny. Stworzyło to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo technologiczna i badawczo-rozwojowa, z której korzystają takie instytucje, jak: WszZ w Kielcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadzające badania naukowe oraz RCN-T jako instytucja otoczenia biznesu wprowadzająca wyniki tych badań do firm zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych należących do RCN-T w Podzamczu koło Chęcin. SOpublikowano w projekty unijne przez admin

16 stycznia 2012

Nazwa: Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym. Wartość projektu: 3 079 025,09 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej:2 488 793,16 zł Okres realizacji: I. 2012 r. – IX. 2012 r.   W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu medycznego, tj.: – aparatów USG klasy Premium z elastografią i mikrozwapnieniami oraz głowicami; – aparatu USG z linią do badań naczyń i stawów; – aparatu USG dla potrzeb Neurologii z głowicami; – aparatu RTG kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym; – aparat RTG ze ścianką bucky z zawieszeniem sufitowym; – aparatu RTG ze ścianką bucky z kolumną; – aparatu przyłóżkowego; – skanera ze stacjami; – kasety i oprogramowanie do skanerów. Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz transfer nowoczesnej technologii i wiedzy jak również  do wykor...

Opublikowano w projekty unijne przez admin